Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz
Okresný  výbor DPO Prešov

Správa z Okresného Valného zhromaždenia 2006:Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz

Správa z Okresného Valného zhromaždenia 2006

DPO – O k r e s n ý v ý b o r P r e š o v

Mesto Prešov
Dobrovoľný hasičský zbor P r e š o v
Sp.č. 45/2013-II/10b Prešov 10.9.2013

Propozície X. ročníka halovej súťaže –
O putovný pohár primátora mesta Prešov


Dátum súťaže: 11. október 2013 ( piatok) o 8.00 hod.

Miesto súťaže: telocvičňa Spojenej školy, Prešov, Ľ. Podjavorinskej 22

Kategórie: chlapci, dievčatá, alebo zmiešané kolektívy vo veku od 8 - 15 rokov.
KMH je 5 členný, každý člen sa pri vstupnej kontrole preukáže
preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca
Vek súťažiacich sa počíta a overuje ku dňu konania súťaže, pričom
súťažiaci nesmie dovŕšiť 16 rokov.

Protesty: Podľa pravidiel hry Plameň platných od 1. 1. 2010

Výstroj: športové oblečenie, ktoré zakrýva kolená a lakte.
Povinná je športová obuv pre každého účastníka.
Zakázané je používať kopačky, tretry a ťažkú obuv.

MTZ: náradie a výstroj – dodá organizátor súťaže

Štartovné: 4 € za každý KMH , ktoré vedúci zaplatí pri prezentácii.
/stravné/ Stravu zabezpečí usporiadateľ pre 5 členov + vedúci KMH

Prihlášky: účasť KMH záväzne nahlásiť telefonický - 0918 790369,
e-mailom dpoovpo@hotmail.com
alebo osobne – OV DPO, Hviezdoslavova 22, Prešov do 8.10.2013

Hodnotenie: celkové hodnotenie je súčet bodov získaných za plnenie disciplín
a odpočítaných výhodových bodov za vek.
Pri rovnosti súčtu bodov o poradí rozhoduje lepší výsledok v štafete 5x35 m
a potom štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafety.

Súťažné disciplíny a ich plnenie:

1. Štafeta 5x35 m / dráhy sú umiestnené vedľa seba/
Ako štafetový kolík slúži prúdnica, ktorú pri štarte drží prvý súťažiaci v ruke. Náradie je uložené v strede dráh. Dráhy sú vedľa seba, odovzdávky v protismere. Smer behu je riešený tak, aby sled dráh bol po ľavej strane prvého súťažiaceho. Na 1. a 3. úseku medzi zubami polospojok musí byť min. medzera na list papiera. Odovzdávacie a preberacie územie je vždy za štartovou čiarou. Rozhodujúci je štafetový kolík. Všetky spojenia musia byť pripojené na dva ozuby.
Úseky:
1. úsek - súťažiaci spojí dve ľubovoľne uložené hadice „C“
2. úsek - súťažiaci napojí karabínku na oko spätnej klapky sacieho koša
3. úsek - súťažiaci pripojí ľubovoľne uloženú hadicu „B“ k rozdeľovaču
4. úsek - súťažiaci prenesie hasiaci prístroj na podložku
5. úsek - súťažiaci spojí dve hadice „C“ na rozdeľovač a prúdnicu. Polospojky sú
neodvinuté, voľne preložené v smere behu cez hadice a nesmú sa dotýkať zeme.
K nameranému času sa pripočítajú stratové body za každý prípad nevykonania, resp. nesprávneho vykonania predpísanej úlohy a nesprávneho vykonania odovzdávky štafety /prúdnice/ - 5 bodov.

2. Štafeta dvojíc
Kolektív je nastúpený pred štartovou čiarou vo dvojiciach, veliteľ pred nimi. Na signál štartéra vybehne veliteľ, obehne značku a vráti sa. Prvá dvojica vybehne, jeden člen berie hadicu, druhý člen prúdnicu, dobehnú k hydrantovému nadstavcu, jeden z nich rozvine hadicu a pripojí jeden koniec k hydrantovému nadstavcu. Druhý hadicu rozloží a na druhý koniec pripojí prúdnicu. Obaja obehnú značku a vrátia sa na štartovú čiaru. Druhá dvojica obehne značku, jeden člen odpojí prúdnicu, preloží hadicu a odpojí ju od hydrantového nadstavca. Druhý člen zvinie hadicu do dosiahnutia úrovne hydrantového nadstavca a vráti sa s náradím do cieľa. Každý člen sa musí pohybovať pozdĺž hadicového vedenia po ľavej strane – hadica má byť po pravej ruke súťažiaceho.
K nameranému času od štartu do prebehnutia posledného člena štafety cieľom sa pripočítajú stratové body za každý prípad predčasného vybehnutia, nesprávneho napojenia, neobehnutia značky, nesprávneho rozvinutie a zvinutia hadice, pohyb po nesprávnej strane hadicového vedenia, pomoc pri zvinovaní hadice, hodenie hadice alebo prúdnice a nezvinutie hadice do úrovne hydrantového nadstavca – 5 bodov.

3. Uzlová štafeta
Každý súťažiaci viaže jeden uzol podľa vylosovania – tesársky, lodná slučka, plochá spojka, úväz na prúdnicu a skracovací uzol.
K nameranému času sa pripočítajú stratové body za každý prípad chybného uviazania, pomoci iným členom, predčasného vybehnutia- 5 bodov a za každý prípad odmietnutia viazania uzla – 20 bodov.

Pri prezentácii vedúci KMH predloží vyplnenú prihlášku.
Zdravotná služba bude zabezpečená. Organizátor nezodpovedá za materiálne škody účastníkov X. ročníka HS. Vedúci KMH je zodpovedný za prípravu, bezpečnosť, disciplínu a slušné správanie členov KMH pri výcviku, doprave a samotnom priebehu HS.

Bližšie informácie na tel. č. - Okresného výboru DPO 0918 790369, 0908 250170,
alebo - Ľuboš Markuš – 0915 331642

Ľuboš Markuš v. r. podpredseda OV DPO pre mládež Mária Humeňanská v. r. riaditeľka OV DPOPRIHLÁŠKA – PREZENČNÁ LISTINA

Halová súťaž mladých hasičov o Putovný pohár primátora mestá Prešov – X. ročník

KMH DHZ – ZŠ..... Štartové číslo.....

Kategória:.....

P.č. Meno a priezvisko Dátum narodenia Vek Prehlásenie o dobrom zdravotnom stave - podpis
1.
2.
3.
4.
5.
Súčet rokov Výhodové body za vek
Vedúci družstva: Adresa:

Prehlasujeme, že súťažné družstvo prihlásené na HS KMH je oboznámené s propozíciami súťaže a bude sa riadiť pokynmi členov vedenia súťaže a rozhodcov.V.....dňa..... .....
Podpis vedúceho KMH
Pečiatka DHZ, ZŠ


Tabuľka výhodových bodov podľa veku súťažiacich

Súčet rokov Výhodové body
40 - 44 -14
45 – 49 -12
50 – 54 -10
55 - 59 -8
60 - 64 -6
65 - 69 -4
70 - 74 -2
75 0

VVZ delegátov DHZ okresu Prešov 1.časť
Dňa 24.februára sa konalo VVZ delegátov DHZ okresu Prešov.
Program : 1.Otvorenie, 2.Schválenie Programu,pracovného predsedníctva,Rokovacieho a Volebného poriadku, voľba mandátovej,volebnej a návrhovej komisie, 3. Správa o činnosti od predchádzajúceho OVZ delegátov DHZ v roku 2002 a o úlohách OV DPO na ďalšie obdobie, 4. Správa o hospodárení so stanoviskom OKaRK za hodnotené obdobie, 5.Diskusia, 6.Správa mandátovej komisie, 7.Správa volebnej komisie,voľby členov Pléna OV DPO,predsedu,podpredsedov,ďalších členov predsedníctva OV DPO a členov OKaRK, 8. Voľba delegátov na RVZ,ako svojích zástupcov v Sneme DPO SR, 9. Správa návrhovej komisie,schválenie Hlavných úloh OV DPO na ďalšie obdobie,schválenie Uznesenia, 10.Záver rokovania.
Rokovanie viedol predseda OV DPO Peter Cápay.Hosťami VVZ boli Ing.Peter Marušin-člen Snemu DPO ,Ing.Ján Goliáš- riaditeľ OR HaZZ Prešov,Ing.Jiří Velička-vedúci referátu CO a PO MsÚ Prešov a Zaslúžilí členovia DPO okresu Prešov.
Rokovania sa zúčastnilo zo 104 delegátov s hlasom rozhodujúcim 88,čo bolo 84,61%, z 79 DHZ sa zúčastnili zástupcovia z 63 DHZ ,čo je 79,74% .Prítomných bolo aj 5 hostí a 17 delegátov s hlasom poradným.
Mandátová komisia pracovala v zložení . Božena Orlovská,Ivana Mikulová a Viera Repková
Volebná komisia . Imrich Berdis,Lívia Fiľakovská,Danka Ferencová,Mikuláš Oravec,Anna Dzurjová
Návrhová komisia . Peter Magda,Anna Šotisová a Jozef Harčár.
Správu o činnosti predniesol Štefan Mikolaj-riaditeľ OV DPO,Správu o hospodárení Ľuboš Chomjak – predseda OkaRK.Pred diskusiou boli odovzdané Čestné ocenenia zaskúžilím členom okresnej organizácie a ďalším,ktorí sa významne podieľali na práci okresnej organizácie v uplynulom období.
V diskusii vystupilo 11 delegátov. Ing.Jiří Velička MsÚ - privítal delegátov menom primátora mesta a uistil prítomných,že práca dobrovolných hasičov má v spoločnosti nezastupiteľnú úlohu, Štefan Magda DHZ Ovčie-nesúhlas so zrušením kategorie dorastu,používanie pretlakového ventilu je nebezpečné a nesplní účel,výhrady k súťaži O pohár prezidenta DPO, Jozef Cihý VPO – vyjadril presvedčenie,že každý delegát vie,kde je VPO a ponúkol do 15.3. zaujímavé zľavy pri nákupe vo VPO, Jozef Kočiš okr.Sabinov pozdrav od hasičov zo Sabinova,presvedčenie,že spolupráca bude pokračovať,návrh na doplnenie nástrekových terčov na Národnom kole o vonkajší plavák,ktorý by ukazoval stav vody v terči., Ing.Ján Goliáš OR HaZZ – ocenenie spolupráce s neziskovými záujmovými organizáciami,možnosť získania až 500 mil.na projekty z EU pre potrebu rekonštrukcie hasičských staníc na obciach-upozorniť starostov obcí-projekty podať do septembra.Upozornil aj na možnosť získania vyradenej techniky HaZZ,ktorá pre potreby obce ešte vyhovuje a obec ju môže získať prevodom zadarmo, Štefan Mikolaj riaditeľ OV DPO – upozornil na nové pravidlá požarnych súťaží a prehľad miest konania súťaží a previerok, Milan Tomčo predseda DHZ Prešov –ponúkol možnosť získania kopačiek pre hasičov za 170Sk, Emil Fotta DHZ Široké – pochválil sa úspechmi detí zo Širokého,poďakoval všetkým,ktorí pracujú s mládežou a upozornil na možnosť získania financií pre mládež na základe vzdelávacích poukazov na krúžkovú činnosť, Cyril Sabol DHZ Lemešany – poďakoval za pozvanie zaslúžilých členov a poinformoval ako prebiehali voľby predsedu v minulosti, Mikuláš Oravec DHZ M.Slivník – váži si ponuku OR HaZZ,nesúhlasí s platením daní za požiarnu techniku,ktorá má málo výjazdov a používa sa na záchranu majetku,taktiež ho mrzí,že sa do zborov nedostala požiarna technika od armády, Ing.Peter Marušin –delegát DPO - pozdravil delegátov,upozornil na to,že o zásahoch niesú zasielané správy na OV a OR HaZZ,preto dochádza k znižovaniu hodnotenia naších výsledkov, málo sa využíva možnosť čerpania Eurofondov, pripomienky k Stanovám je potrebné zaslať ešte do konania Snemu DPO,upozornil tiež na nízky odber časopisu Požiarnik a v závere poďakoval za prácu všetkým funkcionárom,ktorí pracovali počas uplynulého volebného obdobia.
Po Správe mandátovej komisie,ktorú predniesla Božena Orlovská,nasledovali volby od Pléna OV DPO,predsedníctva a OKaRK verejným hlasovaním a voľba predsedu, podpredsedov a zástupcov v Sneme DPO a KV DPO tajnou voľbou.
Výsledky volieb sú zverejnené v Uznesení z VVZ.
a predsedu bol zvolený Peter Cápay, podpredseda-okresný veliteľ Milan Tomčo, podpredseda pre prevenciu Pavol Fiľakovský a podpredseda pre mládež Emil Fotta.
V KV DPO a Sneme DPO bude okresnú organizáciu zastupovať Peter Cápay a Milan Tomčo.
Na záver rokovania poďakoval Peter Cápay za účasť a aktívny prístup k rokovaniu hosťom,funkcionárom a delegátom a rokovanie ukončil s presvedčením,že výsedky VVZ budú prenášané do života celej organizácie,ktorej práca sa bude aj naďalej skvalitňovať.
Poďakoval p.Mikolajovi,Humeňanskej,Tomčovi a ďalším za vynaložené úsile pri príprave a priebehu VVZ .
Na záver odznela skladba Vlasť moja .


S p r á v a O činnosti Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prešove # za obdobie predchádzajúcich päť rokov

Vážené hasičky, hasiči, dámy a páni, milí hostia !
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prešove, schválil na svojom Okresnom valnom zhromaždení dňa 16. februára 2002 okrem iných bodov i program činnosti okresnej organizácie do roku 2007. V súlade s uznesením konaného OVZ, Vám dnes predkladáme správu o činnosti okresnej organizácie DPO za hodnotené obdobie.
Spoločne sa tu stretávame na významnom zhromaždení, aby sme s odstupom piatich rokov hodnotili to, čo sme vykonali v prospech našej organizácie, ale hlavne v prospech spoluobčanov a celej spoločnosti. Dobrovoľná práca, ktorú naši členovia vykonávajú z vlastnej vôle bez nároku na finančnú odmenu, mnohokrát na úkor svojich rodín, je významnou súčasťou vyspelej spoločnosti. Dobrovoľníci, svojou prácou zvyšujú kvalitu a bezpečnosť života a zároveň potvrdzujú existenciu morálnych a humánnych hodnôt. Za to im patrí najvyššie uznanie verejnosti a celej spoločnosti.
Aj v dnešnej dobe sú prípady, že hasič je mnohokrát bezvýznamné slovo u ľudí, ktorí si nevedia uvedomiť pojem toho humánneho poslania. A to preto, lebo nepoznajú dostatočne všestrannú obetavú činnosť hasičov, ktorí pracujú v prospech svojich spoluobčanov a nášho štátu. Teda nie div, že dobrovoľným hasičom sa nedostáva uznania a takej úcty, ktorú by si plným právom zaslúžili, nielen od verejnosti ale aj od štátnych orgánov. Treba si uvedomiť, že hasičské remeslo je veľmi náročné, lebo pomôcť blížnemu postihnutého núdzou a nešťastím, pomôcť obcí postihnutej a ohrozenej požiarom, alebo živelnou pohromou, to je vznešená služba ľudstvu, to sú tie ciele za ktoré bojuje dobrovoľný hasič v každom čase, vydávajúc svoje zdravie a život nebezpečenstvu. Už v dávnych časoch hasičská myšlienka vznikla z opravdivej lásky človeka k človeku. Jej podstata dostala konkrétne postavenie vtedy, keď človek v nešťastí a nebezpečenstve sa prvý raz zadíval prosebným pohľadom na druhého človeka ako na svojho brata a vzájomne si sľúbili, že v podobných situáciách sa mu bude odmeňovať rovnakou láskou. Dnes prijímame všetko modernejšie a dokonalejšie v hasičstve s radosťou, ale po ideovej stránke zotrvávame na starom a pevnom základe, ktorý nám postavili naši predkovia a dali nám do vienka - pomáhať blížnemu v nešťastí a ohrození.My členovia okresnej organizácie môžeme byť hrdí na to, že začiatky dobrovoľného hasičstva na území dnešného Slovenska vznikli práve v Prešove dňa 7. júla 1847, kedy bol založený Dobrovoľný a záchranný hasičský zbor a toho roku oslávi 160. výročie svojho vzniku.
V tom čase si štátna moc a verejnosť začala uvedomovať, že nezvládnuteľný živel ničí materiálne hodnoty a ohrozuje životy ľudí. Najvhodnejšou formou zabezpečenia ochrany pred požiarmi, bolo po vzore mestá Prešov, zriaďovanie dobrovoľných hasičských zborov na občianskom princípe a spolkovom základe. Postupne vznikali hasičské zbory a hasičské spolky, vyvrcholením bol 6. august 1922, kde na celoštátnom zjazde v Trenčíne bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku. Založením Zemskej hasičskej jednoty sa vytvárajú nové možnosti pre činnosť slovenského hasičstva. Začína sa reorganizácia hasičských zborov, obnovujú sa zaniknuté a vznikajú nové. Ukázala sa potreba zjednotiť ich a zároveň organizačne a metodický ich činnosť usmerňovať.
Nie je jednoduché napísať v akom rozsahu sa toto všetko podarilo, isté však je, že na každom úseku sa poctivo pracovalo po všetky roky jestvovania našej organizácie. Dosiahli sa tak mnohé pozitívne výsledky, na ktoré môžu byť hrdí vtedajší hasiči a dnes i celé generácie požiarnikov – hasičov.
Aj v dnešnej dobe si Dobrovoľná požiarna ochrana dokázala zachovať základné hodnoty humánnej organizácie. Úroveň činnosti bola vždy a aj v súčasnosti je primeraná možnostiam a podmienkam, ktoré sú dané príslušnými právnymi normami, ekonomicko-materiálnymi a technickými podmienkami, ktoré nám vytvára spoločnosť.
Vážení prítomní, po krátkom úvode z histórie a súčasnosti hasičstva na Slovensku v ďalšom vystúpení Vám chcem priblížiť dosiahnuté výsledky okresnej organizácie DPO, za hodnotené obdobie a to zhodnotenie jednotlivých úsekov našej činnosti.

I. Úsek rozvoja a upevňovania spoločenského postavenia a organizačnej štruktúry

Ťažisko organizačnej práce na tomto úseku sme zaznamenali hlavne na stabilitu, skvalitnenie a ďalší rozvoj členskej základne. V súčasnosti naša okresná organizácia má 79 dobrovoľných hasičských zborov a v priebehu hodnoteného obdobia sa počet znížil o 4 DHZ a to VAP Prešov, Krížik Prešov, Veľký Šariš a Lada. V týchto zboroch máme 3 150 platiacich členov, z toho 440 žien, čo predstavuje 14 % z celkovej členskej základne. Môžeme konštatovať, že napriek veľkej migrácii za prácou mimo náš okres a SR sa nám za aktívnej pomoci, Vás funkcionárov, podarilo stabilizovať členskú základňu a tu pokles nenastal. Medzi najväčšie DHZ sa zaraďujú: Ovčie pod vedením predsedu p. Štefana Magdu so 130 členmi, Široké p. Fotta 106 členov, Sedlice p. Fiľakovský 105, Fričovce p. Andraščík 102, Víťaz p. Magda 93, Lemešany p. Orlovská a p. Sabol 89, Rokycany p. Miháľ 84, Chminianska Nová Ves p. Filičko a p. Markuš 80, Župčany p. Kišš 80 a Hrabkov p. Marušin 72 členov. Práve tieto DHZ a ďaľších 20, ktoré registrujú nad 40 platiacich členov majú veľký podiel na tom, že naša okresná organizácia je najväčšou na Slovensku.
Vynaložili sme zvýšené úsilie na zaktivizovaní činnosti v DHZ a v hodnotenom období nastalo podstatne zlepšenie a to zásluhou väčšinou mladých perspektívnych funkcionárov v DHZ Gregorovce p. Semančík, Kapušany p. Jakša, Malý Slivník p. Pavlinský a Oravec, Fulianka p. Gernat, Čelovce p. Gdovin, a Končár, Záborské p. Baran, Bretejovce p. Kollarčík, Hermanovce p. Spišák a Miškuf, ale aj v ďalších hasičských zboroch.
Významné miesto a postavenie v činnosti okresnej organizácie majú ženy – členky DPO.
Za posledné roky si získali uznanie za zodpovedný, neformálny a aktívny prístup k plneniu úloh. Väčšina z nich je zaradená do hasičských družstiev, ktoré sa zúčastňujú previerok pripravenosti a pohárových súťaží. Sú rovnocennými súpermi mužských družstiev v časovom hodnotení jednotlivých disciplín. Záujem žien o činnosť v našej organizácii sa zvyšuje. Dôkazom toho je, že máme 25 DHZ, ktoré majú vo svojich radoch deväť a viac žien.
Sú to: Bretejovce, Demjata, Fričovce, Gregorovce, Hendrichovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves,Kapušany, Kojatice, Križovany, Lemešany, Malý Slivník, Nemcovce, Okružná, Ovčie, Prešov, Radatice, Rokycany, Sedlice, Šar. Poruba, Široké, Terňa, Veľký Slivník, Záhradné a Župčany.
Tieto členky svojím výzorom a disciplínou sú ozdobou týchto DHZ a našej organizácie / stačí sa len poobzerať po tejto miestnosti aké pekné ženy – hasičky sú tu medzi nami/.
Medzi prioritné úlohy v našej činnosti patrilo aj rozšírenie spolupráce s obecnými samosprávami, ktorá vyvrcholila v jesenných komunálnych voľbách, kde sme pozornosť venovali podpore kandidátov na starostov a členov obecných zastupiteľstiev, ktorí sú členmi našej organizácie, alebo ju podporujú. Je predpoklad, že naša činnosť na tomto úseku by mala napredovať, pretože v týchto orgánoch máme dobré zastúpenie. Obciam a mestám ponúkame potenciál vyše tri tisícovej členskej základne, vždy pripravenej poskytnúť potrebnú pomoc. Preto sa usilujeme o spoluprácu s orgánmi obecnej samosprávy, ktorých význam je v rozhodovaní o každodennom živote obce či mestá nevynímajúc ani otázky požiarnej ochrany.
Našou snahou počas piatich rokov bolo, aby naši členovia a funkcionári boli na potrebnej odbornej úrovni a k tomu sme využívali požiarnickú tlač. Veď práve časopis Požiarnik je určený pre tieto účely, ktorý spája a informuje, prináša odborné materiály nevyhnutné pre prácu a život členov a funkcionárov DHZ. Požiarnická tlač bola a je obrazom nielen činnosti DPO ale aj našej okresnej organizácie, preto získavajte aj ďalších predplatiteľov, pomáhajte pri propagácii a posielajte svoje príspevky z rôznych podujatí, ktoré organizujete, ale aj návrhy a kritické pripomienky. Len tak sa staneme aktívnymi spolupracovníkmi nášho časopisu a tým prispejeme k skvalitneniu jeho obsahu. Aj keď náš okres sa zaraďuje v počte odberu 90 výtlačkov medzi najlepšie na Slovensku, nemal by chýbať na stole žiadneho funkcionára DHZ i vyšších organov DPO, či starostu obce a primátora mestá.
Každoročne ku Dňu požiarnikov – hasičov, na sviatok sv. Floriána nášho patróna,
Prezídium DPO SR udeľuje dlhoročným aktívnym členom a funkcionárom Čestný titul – Zaslúžilý člen DPO SR. Udeľovaniu morálnych ocenení venovalo Predsedníctvo OV potrebnú pozornosť a za obetavý a svedomitý prístup k plneniu úloh v uplynulom období odporučilo Prezídiu DPO SR udeliť najvyššie ocenenia, ktoré boli aj zrealizované pre siedmich dlhoročných funkcionárov : František Šoltés - DHZ Rokycany, Jozef Marcin - Veľký Slivník, Jozef Chalupa - Prešov, Štefan Mikolaj - riaditeľ OV, Eduard Bača – Terňa, Mikuláš Oravec – Malý Slivník a Valentín Humeňanský – Ovčie. Ďalší dvaja návrhovaný a to . p. Jozef Guman z DHZ Fričovce a Ondrej Pošefka z DHZ Štefanovce, toto najvyššie ocenenie prevezmú z rúk prezidenta DPO SR dňa 17. mája v Žiline. V roku 1982 vtedajší Ústredný výbor ZPO ČSR schválil štatút o udeľovaní toho najvyššieho ocenenia a medzi prvými ,ktorým bol čestný titul udelený bol Oliver Kalmássy z nášho okresu. Prezídium DPO SR na návrh Predsedníctva OV udelilo 17 –tim zaslúžilým funkcionárom medailu “Za mimoriadne zásluhy” a 15-tim medailu “Za zásluhy o výcvik”. Predsedníctvo OV za hodnotené obdobie udelilo členom a funkcionárom 124 medaily “Za príkladnú prácu” a 72 medaily “Za zásluhy”.
Úlohy na úseku spolupráce so štátnou správou Okresným riaditeľstvom HaZZ sme sa snažili zabezpečovať v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a Dohodou o spolupráci medzi OV DPO a OR HaZZ, ktorá bola podpísaná dňa 17. februára 2005.
Veľký dôraz sme kládli na odbornú prípravu veliteľov DHZ a preventivárov obcí, ktorí môžu svoju funkciu vykonávať, ak sa po odbornej príprave, ktorá trvá 40 hodín, podrobia overeniu odbornej spôsobilosti. S podrobnejším vyhodnotením budete oboznámení v ďalšej časti správy. Je však potrebné konštatovať, že celková spolupráca s OR HaZZ nebola na požadovanej úrovni, kde zdôrazňujeme, že nie z našej strany. Boli rôzne tendencie zo strany hasičov z povolania a ich niektorých nadriadených, že nemusia spolupracovať s dobrovoľnými hasičmi. Z opačným postojom sa stretávame v iných okresoch nášho kraja kde je spolupráca na veľmi dobrej úrovni. Aj spolupráca hasičov z povolania, vo svojich bydliskách s OHZ- DHZ, hodnotíme ako nedostatočnú, lebo tých, ktorí obci pomáhajú zabezpečovať PO je veľmi málo /môžeme ich spočítať na prstoch jednej ruky/. Touto cestou môžeme vyzdvihnúť p. Slavomíra Kočiša, ktorý pracuje na OR HaZZ – úsek prevencie a je členom Pléna OV DPO, členom PVK a tajomníkom DHZ Ľubovec. Zúčastňuje sa rôznych podujatí, ktoré organizuje OV DPO ako člen rozhodcovského zboru hry Plameň a PP DHZ. Veríme, že v budúcnosti sa vzájomná spolupráca bude zlepšovať, pretože do funkcie riaditeľa OR HaZZ nastúpil p. Ing Goliáš, dlhoročný skúsený hasič a tiež člen a funkcionár dobrovoľnej organizácie.
Plnenie úloh v jednotlivých orgánoch OV vždy vychádzalo od kvality a odbornosti funkcionárov. Môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadoch v okresných funkciách sú absolventi odborných školení v okrese a tiež absolventi kurzov a diaľkovej školy v Martine.
V hodnotenom období Predsedníctvo OV pracovalo pod vedením predsedu p. Petra Cápaya v 13-člennom zložení, ktoré zasadalo 29 – krát. Na týchto zasadaniach prijalo 207 uznesení, ktoré boli v stanovenom termíne aj splnené. V Pléne OV DPO pracovalo 32 funkcionárov a zasadalo v súlade s plánom a to 10 – krát. Ďalším okresným orgánom je okresná kontrolná a revízna komisia, ktorá pracovala v 5 – člennom zložení skúsených funkcionárov, predsedom bol Ľuboš Chomjak. Počas tohto obdobia zasadala 20 – krát.
V súčasnom neľahkom ekonomickom období, keď je na činnosť z roka na rok menej finančných prostriedkov, nás situácia núti efektívnejšie využívať dané zdroje. Na základe uvedeného stavu sa snažíme, aby informácie a úlohy, ktoré je potrebné realizovať boli prenesené do každého DHZ. Tento postup zabezpečujeme formou okrskových IMZ, na ktorých sa minimálne 2 – krát ročne stretávajú funkcionári DHZ, ale v mnohých prípadoch aj starostovia obcí, ktorí sú hlavnými garantmi PO vo svojich obciach. V jednotlivých okrskoch vo funkciách inštruktorov a veliteľov sú zaradení dlhoroční a skúsení funkcionári okresnej organizácie: p. Cápay, Piskura, Rychvalský, Michňak, Oravec, Bednár, Štofko, Sabol, Harčár, Fiľakovský, Repka, Bonk, Magda P., Magda Š., a Pošefka. Je na škodu, že tých a tiež aj ďalších obetavých funkcionárov, ktorí pracujú na úkor svojho osobného voľna a mnohokrát aj na úkor svojich rodín, nemôžeme za ich náročnú prácu odmeniť aspoň rovnošatami, tak ako sa to realizovalo v minulosti. Tu, by sme chceli požiadať našich nadriadených a novozvolených členov Snemu, Prezídia DPO SR, aby sa touto problematikou zaoberali, lebo nedá sa stále pracovať len za slovo “Ďakujem” !
Okresný výbor DPO každoročne organizuje súťaž aktivity medzi okrskami a DHZ. Hodnotí sa činnosť podľa schválených kritérií na všetkých úsekoch činnosti, tiež aktivita a účasť funkcionárov na podujatiach organizovaných v okrsku a okrese. Za hodnotené obdobie výborné výsledky boli dosiahnuté v okrskoch so sídlom v Ovčí, Fričovciach Terni a Chminianskej Novej Vsi. V ďalšom období je potrebné zvýšenú pozornosť zamerať hlavne na okrsky, ktoré nám zaostávajú a to Kokošovce, Lipníky a Mirkovce, kde svedomitý prístup jedného až dvoch funkcionárov nestačí na zaktivizovanie celého okrsku.
Najlepšie výsledky za päťročné obdobie v súťaži aktivity medzi DHZ dosiahli tieto zbory:Sedlice, Ovčie, Široké, Chminianska Nová Ves, Hrabkov, Bretejovce, Župčany, Fričovce, Záhradné, Svinia, Terňa, Lemešany a v poslednom období sa k nim pripojil aj DHZ Gregorovce, Drienov, Hermanovce, Kapušany, Víťaz, Prešov, Okružná, Šar. Poruba, Križovany, Čelovce, Rokycany a ďalšie.

II. Úsek protipožiarnej prevencie a výchovy členov DPO a občanov

Dobrovoľná požiarna ochrana SR je dôležitým nositeľom aktívneho boja proti požiarom a ostatným živelným pohromám. Program činnosti na tomto úseku, ktorý sme prijali pred piatimi rokmi zahŕňal systematické zabezpečovanie úloh na úseku protipožiarnej prevencie a výchovy vlastných členov a občanov. Preto prvoradou úlohou všetkých orgánov okresnej organizácie bolo orientovať úsilie členov na to, aby zásady protipožiarnej bezpečnosti prenikli do vedomia každého občana a prejavilo sa to v jeho uvedomelom konaní a chovaní.
Prostredníctvom našich funkcionárov sme poskytovali odbornú pomoc obciam pri zabezpečovaní úloh na úseku PO a to pri spracovaní požiarnej dokumentácie a jej pravidelnom doplňovaní, zaraďovaní našich členov do kontrolných skupín pre výkon protipožiarnych kontrol v objektoch, kde má obec tieto kontroly vykonávať minimálne 1 – krát za päť rokov.
Pre zvyšovanie úrovne a skvalitnenie výkonu preventívno – kontrolnej činnosti sme v spolupráci s OŠ DPO SR v Martine v dňoch 18. až 22.10.2004 zorganizovali základnú odbornú prípravu preventívarov PO obce. Táto odborná príprava trvala 40 hodín a konala sa v zasadačke OR HaZZ, za účastí 21 preventívarov. Následne OR HaZZ vykonalo overenie odbornej spôsobilosti a vydalo pre absolventov osvedčenia. Tu by sme chceli zdôrazniť, že pozvánky pre účasť preventívarov obcí na OP sme zaslali na 91 OcÚ a MsÚ v našom okrese a samotná účasť bola veľmi nízka. Pri zabezpečovaní účastí funkcionárov OHZ na odbornej príprave negatívne pôsobia aj tzv. diery v legislatíve PO, keď zamestnávateľ nechce uvoľniť pozvaného funkcionára z práce. Je potrebné čím skôr túto legislatívu prispôsobiť štátom európskej únie. Avšak nemôžeme ospravedlniť aj nezáujem niektorých starostov obcí o zabezpečenie preventivára na OP, kde naše úsilie pripraviť pre obec fundovaných odborníkov nesplní náš zámer a poslanie.
Požiarna prevencia je veľmi náročná činnosť, ktorá si vyžaduje oddaných a odborne pripravených ľudí. Žiaľ mnohokrát vynaložené úsilie vychádza nazmar a tendencia požiarovosti nezodpovedá tomuto výchovnému pôsobeniu. Dôkazom toho sú stále vysoké priame škody spôsobené požiarmi a žiaľ aj strata zdravia a ľudských životov. Za hodnotené obdobie v rokoch 2002 – 2006 bol v okrese nasledovný stav: vzniklo - 1 622 požiarov priama škoda vo výške 59 896 100,- Sk,zranených bolo 14 osôb
usmrtené 2 osoby
Pri pohľade na túto štatistiku sa nám natíska otázka, či skutočne každý z nás hasičov je skutočným preventivárom vo svojej domácnosti, obci a pracovisku, tak ako nám káže humánne poslanie.
Podľa ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi obce na úseku požiarnej ochrany zameriavajú svoju činnosť na účinné predchádzanie požiarov a na ich zdolávanie. Z uvedených ustanovení zároveň vyplývajú povinnosti aj pre úsek požiarnej prevencie. Úlohy, ktoré súvisia s požiarnou prevenciou obce prevažne plnia prostredníctvom preventivarov, ktorí by mali byť aj poradcami nielen pre starostov obcí, ale aj odbornými konzultantmi pre členov obecného zastupiteľstva. Náplňou DPO SR bolo a naďalej je pomáhať obciam pri plnení úloh na úseku pred požiarmi v rozsahu, ktorý si vyžadujú súčasné platné právne predpisy.

III. Úsek odbornej prípravy, školenia a výcviku

Odborná príprava členov dobrovoľných hasičských jednotiek bola vykonávaná podľa právnych predpisov. Bola koncipovaná tak, aby posilnila praktickú časť odbornej pripravenosti dobrovoľných hasičov na zásahovú činnosť. V hodnotenom období sme vyvíjali značné úsilie, aby sme aspoň udržali naväznosť tematických celkov pre jednotlivých funkcionárov, z dôvodov znižovania finančných prostriedkov pre DPO SR v porovnaní s rokmi 80 – tymi a 90 –tymi, minulého storočia.
Jednou z hlavných úloh okresnej organizácie na tomto úseku bolo pomáhať obciam pri odbornej príprave veliteľov a strojníkov OHZ, kde sme v spolupráci s OR HaZZ zorganizovali základnú odbornú prípravu pre veliteľov. Túto OP sme v hodnotenom období vykonali 3 –krát, spolu sa jej zúčastnilo 43 veliteľov, vyvrcholením boli skúšky na získanie odbornej spôsobilosti. Vykonali sme aj OP strojníkov DHZ, ktorej sa zúčastnilo 17 funkcionárov. Aj v týchto prípadoch sa vyskytol nezáujem zo strany starostov obci o zabezpečenie väčšej účastí.
V náväznosti na odbornú prípravu v okrese boli organizované kurzy pre funkcionárov DHZ – OHZ v odbornej škole DPO SR v Martine, ktoré predstavovali náročnejší stupeň odbornej prípravy.
Tieto kurzy boli ukončené predpísanou skúškou a teší nás, že účastníci z nášho okresu boli zaradení medzi najlepších frekventantov. Za spomínané obdobie sa zúčastnilo odborných kurzov v Martine celkom 26 funkcionárov. V súčasnej dobe sú požiadavky od starostov obcí a našich funkcionárov, aby sme v spolupráci s OR HaZZ organizovali jedno až dvojdňové OP pre strojníkov OHZ.
Individuálnou formou odbornej prípravy dobrovoľných hasičov je plnenie podmienok na získanie odznaku odbornosti Požiarnik III. až I. stupňa. Podmienky na získanie odznaku tvoria súčasť odborného školenia a overenie znalosti z jednotlivých úsekov. Obsahujú aj podmienky pre jednotlivé stupne odznaku odbornosti, ktoré okrem požiarno – taktickej a technickej pripravenosti prezentujú aj preventívno – výchovnú, organizačnú a morálnu vyspelosť členov a funkcionárov okresnej organizácie. V období za roky 2002 – 2006 tieto odznaky odbornosti boli udelené nasledovne: Požiarnik I. stupňa boli udelené 4 členom, II. stupňa – 23 členom, III. stupňa – 40 členom a funkcionárom.
Okrem odbornej prípravy, ktorá je základom každej činnosti hasičských jednotiek je nevyhnutné v náväznosti vykonávať aj taktickú prípravu a technicky výcvik, kde sa teoretické vedomosti a poznatky preverujú v praxi. Praktické zručnosti a návyky pomáhajú rýchle vykonať jednotlivé úkony pri zdolávaní požiarov, záchrane osôb a zvierat a pri zdolávaní iných mimoriadnych udalostí.
Najmä v dnešnej dobe je táto potreba o to nutnejšia, keď si uvedomíme, aké nebezpečenstvo číha na hasičov pri požiaroch a haváriách, kde niekedy o živote rozhodujú sekundy.
Na preverenie pripravenosti OHZ na zásah sa majú vykonávať požiarno – taktické a preverovacie cvičenia, ktoré sú oprávnený nariadiť starostovia obcí a majú byť vykonané pod vedením veliteľov OHZ minimálne 1 – krát za rok. Realita je však úplne iná, v niektorých obciach si túto povinnosť neplnia a v niektorých si ju zamieňajú za prípravu a účasť na PP DHZ. Na základe zvyšujúcich požiarov sa zvyšuje aj množstvo zásahov vykonaných nielen profesionálnymi ale aj dobrovoľnými hasičmi. V rokoch 2002 – 2006 zasahovali DHZ – OHZ, podľa zaslaných správ o zásahu na OV, celkom 294 – krát. Nárast nastal v zásahoch pri hasení požiarov suchej trávy, ale v posledných rokoch náš okres postihli aj povodne a záplavy, pri poskytovaní pomoci postihnutým a odstraňovaní následkov zasahovali dobrovoľné hasičské zbory 118 – krát. Spolu sa na týchto zásahoch podieľalo 2 219 dobrovoľných hasičov. Máme vedomosti, že dobrovoľní hasiči sa zúčastnili oveľa viac zásahov ako uvádzame, ale z nedbalosti našich funkcionárov a starostov obcí, neboli na OV DPO zaslané spracované správy o zásahu. Všetkým našim hasičom, ktorí takto účinne a včas podali pomocnú ruku spoluobčanom v ohrození a nešťastí patrí srdečná vďaka. Previerky pripravenosti a pohárové súťaže DHZ – OHZ sú nielen v našom okrese, ale aj v SR na úseku odbornej prípravy najobľúbenejšie a teda aj najmasovejšie podujatia dobrovoľných hasičov. Ak sa pozrieme na zapojenosť DHZ do PP, tak v našom okrese sa pohybovala na úrovní 86 %. Zapojilo sa 708 HD,z toho 387 HD mužov, 136 HD žien, 51 HD dorastencov, 41 HD dorasteniek, 82 HD mužov nad 35 rokov a 11 HD žien nad 30 rokov. Za päť rokov sa do tejto činnosti zapojilo spolu 7 080 členov okresnej organizácie DPO. Súťažná previerka pripravenosti vznikla ako súčasť odbornej prípravy členov DHZ v roku 1952. Tieto previerky sú obrazom úrovne výsledkov v oblasti školenia a výcviku členov DPO SR, zaradených do dobrovoľných OHZ a ich fyzickej a psychickej odolnosti, ako aj akcieschopnosť hasičskej techniky a výzbroje.
Významnú funkciu na tomto úseku plnia i ďalšie súťažné previerky, ktoré sa vykonávajú formou organizovania pohárových súťaží a hasičskej ligy na úrovni okresu a regiónu. Takýchto súťaží bolo v našom okrese za päťročné obdobie organizovaných 67, do ktorých sa zapojilo 917 HD.
V hodnotenom období sme sa cieľavedome venovali odbornej pripravenosti a zlepšeniu činnosti vo výcviku hasičských jednotiek. Je pre nás potešiteľne, že úroveň na tomto úseku z roka na rok stúpa. Naše popredné HD už niekoľko rokov patria ku špičke, nielen vo vsl. regióne, ale aj v rámci SR. Počas hodnoteného obdobia sa uskutočnili dve krajské kola PP, v roku 2003 v Humennom, kde nás reprezentovali: muži Lesíček, umiestnili sa na 1. mieste, ženy Fričovce – 6. miesto, dorastenci Sedlice – 9. miesto a dorastenky Lemešany – 5. miesto. Hasiči z Lesíčka svojim 1. miestom si vybojovali postup na celoštátne kolo, ktoré sa konalo v Lipanoch, obsadili tam 2. miesto, k víťazstvu im zahatala cestu zbabraná štafeta jedného súťažiaceho.
V roku 2005 sa konalo krajské kolo v Poprade, ktorého sa zúčastnili špičkové HD z celého prešovského kraja. V kategórii dorasteniek súťažilo HD Hrabkov, ktoré obsadilo 2. miesto, dorastenci Bertotoviec po najlepšej štafete mali veľkú smolu v PÚ, ktorý nedokončili a v celkovom hodnotení skončili na 8. mieste. Ženy zo Sedlíc obsadili 7. miesto a muži z DHZ Prešov zvíťazili a postúpili na CK, ktoré bolo organizované v Šuranoch, tam skončili na 2.mieste v rámci Slovenska.
DHZ Prešov zvíťazil aj na súťaži o putovný pohár Prezidenta DPO SR, ktorú organizoval DHZ Krompachy dňa 23. septembra 2006. Od roku 2002 prešovský a košický kraj organizuje finále vsl. hasičskej ligy, na ktorej štartujú najlepšie družstva mužov a žien z okresov, ktoré organizujú okresné HL. Na doterajších piatich ročníkoch naši zástupcovia 3 – krát zvíťazili a to v roku 2002 DHZ Lesíček, v roku 2004 a v roku 2006 DHZ Prešov. DHZ Prešov, Křižík Prešov, Svinia, Široké, Hermanovce, Lesíček, Terňa, Lemešany, Hrabkov, VAP Prešov, Fričovce, Chmiňany a Nemcovce nám robili dobré meno a patrili medzi špičku nielen v našom okrese ale aj vo vsl. regióne.
Tieto nás vzorne reprezentovali v spomínanej vsl. HL a tiež na pohárových súťažiach Šarišského pohára. Zvlášť nás teší to, že sa nám podarilo zaktivizovať niektoré DHZ a to hlavne účasťou v previerkach pripravenosti. Teda viacerí funkcionári a starostovia obcí pochopili, že PP majú svoje opodstatnenie a sú prostriedkom pre overenie pripravenosti na zásah pri požiaroch a iných živelných pohromách.
Na záver hodnotenie tohto úseku našej činnosti je potrebné poďakovať organizátorom PP a pohárových súťaži, najmä našim členom a funkcionárom, tiež aj starostom obci a členom obecných zastupiteľstiev. Nezabúdame ani na členov štábu súťaží a rozhodcovského zboru, ktorí za každého počasia čestne a svedomito zastavali svoje posty, lebo bez ich pomoci by sme asi ťažko zvládli tieto náročné podujatia, kde sa účasť pohybovala od 150 až do 500 súťažiacich na jednej súťaži.

IV. Úsek práce s mládežou

Dobrovoľná požiarna ochrana SR ako účelové združenie účinne prispieva k výchove a telesnej i duševnej kultúry mládeže. Do roku 1972 bola činnosť organizovaná v hasičských zboroch a ich prostredníctvom na základných školách. V roku 1972 boli vypracované a schválené jednotné pravidla pre činnosť mladých požiarnikov hra Plameň. Táto celoštátna hra mladých požiarnikov je zameraná na celoročnú činnosť mládeže. V roku 2006 sa konal už 35. ročník obľúbenej celoštátnej hry Plameň.
V súčasnosti v rámci okresu máme 320 mladých požiarnikov vo veku od 8 do 16 rokov, ktorí sa pripravovali a zapájali do činnosti v DHZ a na ZŠ. Bolo na nás funkcionárov, aby sme organizovali činnosť hasičskej mládeže a vhodnými a účelovo orientovanými formami otvárali mládeži priestor pre sebarealizáciu a zapojenie sa do činnosti v DHZ. Zároveň však nesmieme zabudnúť, že bez dobrých vedúcich KMP, by sme tieto ciele asi veľmi ťažko naplnili. Už tradične tejto záujmovej tvorivej činnosti s mládežou sa najviac venujú a dosahujú kvalitné výsledky najmä v DHZ a ZŠ:Široké pod vedením p. Fottu, Meľucha a Hanudeľa, v Prešove p. Polák, v Ovčí p. Magda a Stašík,Chinianska Nová Ves p. Markuš a Juliús Pošivák, Sedlice p. Fiľakovský a Chomjak, Hrabkov p. Ján Pošivák a Korkobec, Lemešany p. Sabol a Angelovič, Kendice p. Baran a Luterán.
Sme radi, že zlepšenie nastáva v Hermanovciach pod vedením p. Miškufa.
V práci s mládežou sme sa orientovali na celoročnú systematickú a všestrannú činnosť, kde bolo cieľom rozvíjať vedomosti, praktické znalosti a získavať návyky s dôrazom na oblasť požiarnej ochrany. Každoročne v mesiaci máj sme organizovali okresné kolo hry Plameň, ktoré sa konalo v roku 2002 a 2004 v Širokom, v roku 2003 v Chminianskej Novej Vsi, v Lemešanoch v roku 2005 a v roku 2006 v Hermanovciach. Do týchto okresných kôl sa zapojilo celkom 156 KMP.
Pre väčšie zaktivizovanie mládeže sme v roku 2004 začali organizovať halovú súťaž o pohár primátora mestá Prešov. Tejto súťaže sa počas troch rokov zúčastnilo 74 – desaťčlenných KMP.
Táto halová súťaž sa teší veľkej obľube, čoho dôkazom je účasť z okresov Prešov, Bardejov, Stará Ľubovňa, Poprad, Spišská Nová Ves, Vranov a Košice – okolie. Vysoko si ceníme finančnú podporu z MsÚ a tiež aj účasť popredných funkcionárov MsÚ na týchto súťažiach. Hlavným poslaním OK hry Plameň a halovej súťaže je zaktivizovať mládež pre činnosť v ochrane pred požiarmi a pracovať s deťmi celoročne, aby z nich nevyprchalo nadšenie venovať sa tomuto humánnemu poslaniu aj v staršom veku. K úspešnému plneniu výchovného cieľa pre mladú generáciu, je potrebné naďalej pokračovať v týchto súťažiach, ktoré rozvíjajú mimoškolské vzdelávanie s prvkami telesnej a duševnej kultúry, ktorá zlepší ich pripravenosť na riešenie náročných životných situácii.
Snahou našej okresnej organizácie bolo v týchto vytýčených tendenciách aj konať, čoho dôkazom je, že máme kolektívy MP, ktoré patria medzi najlepšie nielen vo vsl. regióne, či na Slovensku, ale aj v Európe. Dievčenské družstvo zo Širokého po víťazstvách v krajských a celoštátnych kolách reprezentovali SR na európskych súťažiach CTIF vo Fínsku, Rakúsku a Chorvátsku, kde práve tam zúročili nadobudnuté skúsenosti a stali sa majsterkami Európy. Chlapci zo Širokého tiež reprezentovali v Chorvátsku a skončili na 10. mieste zo 40 štartujúcich družstiev. V dňoch 7. – 9. júla 2006 sa konalo celoštátne kolo v Michalovciach a dievčatá zo Širokého vo veľkej konkurencii zvíťazili a toho roku 15. – 21. júla budú reprezentovať SR na európskej súťaži vo Švédsku, kde budú obhajovať prvenstvo. Tieto dosiahnuté výsledky nech sú zároveň aj motiváciou pre ďalšie kolektívy MP z nášho okresu, že po svedomitej príprave sa tiež môžu zúčastniť takýchto významných podujatí.
Pri hodnotení tohto úseku nesmieme zabudnúť ani na pohárové súťaže pre mladých požiarnikov, ktorých sa zúčastňujú kolektívy z nášho okresu a tiež zaznamenávajú nemalé úspechy. Hlavne už spomínané kolektívy MP zo Širokého ako pravidelní účastníci halových majstrovstiev “O pohár prezidenta DPO SR” vo Svite, kde už viac krát na týchto majstrovstvách zvíťazili.
Vyzdvihnúť chceme aj ďalšie KMP, ktoré tiež reprezentovali okres na pohárových súťažiach a šarišskom pohári a sú to napr: Chminianska Nová Ves, Bertotovce, Prešov, Hrabkov, Ovčie a ďalšie kolektívy.
Tieto výsledky, ktoré boli dosiahnuté, svedčia o veľkej obľube mládeže o túto činnosť a preto aj v budúcnosti budeme musieť naďalej veľkú časť našej pozornosti venovať mládeži pri výchove a ochrane pred požiarmi, pretože prevencia sa vždy vypláca. Detská požiarovosť je vždy pre nás dôrazným upozornením, či si počíname správne a najmä dostatočne v tejto oblasti. Aj štatistiky dokazujú, že pri požiaroch zapríčinenými deťmi práve oni utrpia najväčšie poškodenie zdravia alebo aj stratu života.

V. Úsek kultúrno –spoločenskej činnosti a história DPO

Hlavným poslaním hasičských zborov na Slovensku bolo a je, predovšetkým hasenie požiarov, záchrana životov a ochrana majetku. A predsa, tradícia ich činnosti v obciach a mestách je oveľa bohatšia. Bola to kultúrno – osvetová činnosť v rozličných podobách a formách ako divadelné predstavenia, hasičské bály, fašiangové zábavy a podobne. Aj prostredníctvom hasičov bolo rozširované cítenie národného ducha a úloha povzniesť Slovákov aj zo sociálnej zaostalosti.
Tieto zbory plnili nielen základné hasičské poslanie, ale aj posilňovali predovšetkým národnú spolkovú aktivitu. Sme radi, že tieto tradície našich predkov v kultúrno – spoločenskom živote naďalej udržiavame a to podujatiami, ktoré sú medzi obyvateľmi veľmi obľúbené, pretože hasiči dokážu na týchto podujatiach vytvoriť podmienky, pri ktorých sa účastníci príjemne zabávajú a dobre cítia.
Ku takým podujatiam patria oslavy Dňa požiarnikov - hasičov, výročia založenia obce a tiež aj DHZ, cirkevné obrady, vysviacka hasičskej zástavy, či sochy sv. Floriánu a pod. V priebehu hodnoteného obdobia si veľmi dôstojne svoje 80. výročie pripomenuli DHZ: Bretejovce, Drienov, Fulianka, Kapušany, Okružná, Kojatice, Križovany, Lemešany, Lesíček, Mirkovce, Miklušovce, Nemcovce, Ovčie, Rokycany, Záhradné, Sedlice, Svinia, Vyšná Šebastová, Široké, Šar. Poruba, Žipov, Terňa, Bertotovce, Gregorovce, Hermanovce a Štefanovce, DHZ Fričovce 85. výročie, Hrabkov 100. výročie a Prešov 155. výročie založenia DHZ.
Mnohé hasičské zbory sa veľkou mierou zapísali do povedomia spoluobčanom tým, že poskytli potrebnú pomoc pri rôznych cirkevných obradoch a to hlavne počas veľkonočných sviatkov pri strážení Božieho hrobu. Na tomto úseku nám dobré meno robí aj hasičská dychová hudba DHZ Fričovce, pod vedením Jozefa Gumana, ktorá bola založená v roku 1937. Táto dychovka a členovia DHZ Fričovce majú veľký podiel na Bartolomejských dňoch, ktoré sa už tradične každý rok vo Fričovciach organizujú.
Ďalšie podujatie, ktoré robí dobré meno hasičom sú oslavy sv. Floriána – patróna hasičov na Čergove, kde spoločne s dobrovoľnými a profesionálnymi hasičmi z Bardejova organizujú každý rok.
Toto medzi okresné podujatie má z roka na rok kvalitnejšie prevedenie a veľmi dobrú odozvu o čo sa pričinili aj naši zástupcovia, ktorí tam vystupovali a to folklórny súbor Sedličan, dychová hudba Fričovianka, folklórny súbor MP z Bertotoviec a ľudový rozprávač Mižo Pilovina v osobe Mikuláša Žemličku, bývalého veliteľa DHZ Prešov.
Hasičstvo má vo svete dlhotrvajúce tradície, čoho dôkazom sú aj hasičské múzea, v ktorých je zdokumentovaná snaha človeka zvládnuť taký neskrotný živel ako je oheň. Na Slovensku to trvalo veľmi dlho, kým sa podarilo zriadiť také múzeum. Až takmer po polstoročnej snahe, po mnohých putovných výstavách , na ktorých vypomáhal aj tu prítomný p. Pavol Tkáč, bola dňa 12. októbra 1978 v dnešnom Krajskom múzeu v Prešove otvorená stála expozícia dejín hasičstva na Slovensku pod názvom Človek a oheň. Hlavným iniciátorom a organizátorom bol neúnavný, vášnivý zberateľ p. Pavol Košík. Vďaka jeho vytrvalosti vznikla spomínaná stála expozícia.
Vážené delegátky a delegáti, vážení hostia!
Naša dobrovoľná organizácia, so 160 ročnou tradíciou, si v súčasnej dobe svoje úlohy plní v zmysle Zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Stanov DPO SR a ďalších vnútorných predpisov. Vďaka obetavosti a často veľkej improvizácie členov a funkcionárov DHZ a za všestrannej podpory väčšiny starostov obcí, sa darí dobrovoľné hasičské zbory udržať na hranici akcieschopnosti. Na príčine je mnohokrát nevyhovujúci stav hasičskej techniky, ktorej vek sa pohybuje od 35 až 40 rokov. V skutočnosti, obciam na tomto úseku, za posledných 16 rokov neboli vytvorené potrebné finančné a tým i materiálne podmienky. Nemalou mierou negatívne vplýva na akcieschopnosť hasičských zborov existujúci problém pri uvoľňovaní členov zo zamestnania k odbornej príprave a zásahovej činnosti. Postupne klesá ochota a solidarita zamestnávateľov, podnikateľov i napriek tomu, že sú užívateľmi služieb požiarnej ochrany.
K odstráneniu týchto problémov je potrebné, aby v právnej legislatíve pre úsek PO i daňových zákonov boli využité skúsenosti nielen z vyspelých európskych krajín ale aj okolitých štátov.
Vážení prítomní!
Cieľom tejto správy o činnosti, bolo zhodnotiť našu činnosť, ktorú sme vykonávali od okresného VZ, ktoré sa konalo v roku 2002. V tejto správe sme sa snažili konkrétne a pravdivo rozviesť plnenie úloh na jednotlivých úsekoch, s lepšími ale aj slabšími výsledkami. Podrobne rozoberať plnenie všetkých úloh v tejto správe nebolo možné. Preto očakávame, že v diskusii vystúpite a o činnosti, ktorú ste vykonali a v správe nebola uvedená, budete tu prítomných informovať. Zároveň Vás žiadame, aby ste informovali širokú členskú základňu o priebehu a záveroch dnešného OVZ. Sme si vedomí, že problémov v našej práci je ešte dosť, to prináša aj dnešný uponáhľaný život, vycestovanie našich členov za prácou mimo región a SR a žiaľ aj nedostatok finančných prostriedkov na celkovú činnosť. Preto nehľadajme výhovorky, ale hľadajme spôsoby ako ich riešiť a navzájom si pomáhať.
Sme organizácia s humánnym poslaním a preto v našom správaní a činnosti by sa to malo odzrkadliť.
V závere hodnotenia výsledkov, ktoré okresná organizácia v uplynulom päťročnom období dosiahla, vyslovujeme všetkým, čo prispeli k plneniu týchto úloh, za ich vynaložené úsilie a námahu, srdečne poďakovanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Ďakujem za pozornosť!


U Z N E S E N I E okresného valného zhromaždenia delegátov DHZ, konaného

dňa 24. februára 2007 v Prešove

Okresné valné zhromaždenie delegátov Dobrovoľných hasičských zborov konštatuje:
- že Dobrovoľná požiarna ochrana na Slovensku vznikla z prirodzených potrieb človeka a spoločnosti chrániť životy ľudí, prírodu, spoločný a súkromný majetok pred požiarmi a živelnými pohromami. Od vzniku prvej uvedomelo organizovanej dobrovoľnej hasičskej organizácie v roku 1847 v Prešove až po súčasnosť, vykonávala a vykonáva toto humánne poslanie so zameraním na pomoc blížnemu v núdzi a ohrození.
Okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ na základe predložených správ, návrhov a diskusných príspevkov

, I. schvaľuje:

1. Správu o činnosti okresnej organizácie DPO od predchádzajúceho OVZ
2. Správu o hospodárení so stanoviskom OK a RK za hodnotené obdobie
3. Správu mandátovej a volebnej komisie
4. Plán činnosti okresnej organizácie na ďalšie 5 – ročné obdobie

II. potvrdzuje:

1. 31 – členné Plénum okresného výboru DPO v zložení: Peter Baran, Ján Bednár, Peter Cápay, Danka Ferencová, Pavol Fiľakovský, Emil Fotta, Juraj Fotta, Ján Goliaš, Jozef Harčár, Mária Humeňanská, Adrián Hőger, Stanislav Jurek, Jozef Kišš, Slavomír Kočiš, Štefan Magda, Peter Magda, Ľuboš Markuš, Štefan Mikolaj, Ivana Mikulová, Mikuláš Oravec, Božena Orlovská, Ján Piskura, Miroslav Potočňák, Jozef Repka, Jozef Ruttkay, Julián Rychvalský, Cyril Sabol, Ján Sabol, Anna Šoltisová, František Štofko, Milan Tomčo
2. 15 – členné Predsedníctvo Okresného výboru DPO v zložení: Peter Cápay, Pavol Fiľakovský, Emil Fotta, Ján Goliaš, Jozef Harčár, Jozef Kišš, Štefan Magda, Štefan Mikolaj, Mikuláš Oravec, Božena Orlovská, Jozef Repka, Ján Piskura, Jozef Ruttkay, František Štofko, Milan Tomčo
3. 5 – člennú Okresnú kontrolnú a revíznu komisiu v zložení: Margita Barbasová, Imrich Berdis, Anna Dzurjová, Viera Repková, Valéria Zmijová

III: volí:

1. za predsedu OV DPO: Peter Cápay
za podpredsedu – okresného veliteľa: Milan Tomčo
za podpredsedu pre prevenciu: Pavol Fiľakovský
za podpredsedu pre prácu s mládežou: Emil Fotta
2. delegátov na Republikové valné zhromaždenie a zástupcov v Sneme DPO SR a Krajskom výbore DPO v zložení: Peter Cápay ,Milan Tomčo

IV. ukladá:

1. Okresnému výboru DPO:
a, rozpracovať hlavné úlohy činnosti, ktoré budú schválené na Republikovom valnom
zhromaždení, na podmienky okresnej organizácie ako metodický návod pre Dobrovoľné hasičské zbory a prerokovať ich na prvom zasadnutí Predsedníctva OV DPO
b, v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru sa aktívne podieľať na činnosti vo všetkých oblastiach požiarnej ochrany
2. Predsedníctvu OV DPO:
- urobiť dôkladnú analýzu rokovania, diskusných vystúpení, návrhov a podnetov, ktoré na Okresnom VZ odzneli, tieto doplniť do prijatých dokumentov a zabezpečiť ich realizáciu
3. Delegátom Okresného VZ:
- v kruhu svojej pôsobnosti podrobne informovať členskú základňu a funkcionársky aktív o úlohách a záveroch VZ