Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz
Okresný  výbor DPO Prešov

Správa z Okresného Valného zhromaždenia 2017:Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz

Správa z Okresného Valného zhromaždenia 2017

2017

Valné zhromaždenie Územnej organizácie DPO SR Prešov

Valné zhromaždenie sa konalo v Prešove 25.februára 2017 na Budovateľskej ulici. Vedením bol poverený čestný predseda OV DPO Peter Cápay, ktorý po odznení štátnej hymny privítal delegátov a hostí na jednaní.
Hosťami boli Mgr. Michal Kovalčík - člen Snemu DPO SR , Mgr. Radoslav Lacko ,riaditeľ OR HaZZ Prešov, Marián Rušín, predseda KV DPO, Mgr. Peter Kulan ,referent CO a PO MsÚ Prešov, Adrián Lata, historik PO v Prešove, zaslúžilí členovia DPO SR Prešov a vybraní funkcionári DHZ, ktorí mali podiel na plnení úloh okresnej organizácie.
Po privítaní delegátov a hostí predsedajúci oznámil úmrtie zaslúžilých členov DPO SR Mikuláša Žemličku z Prešova a Pavla Tkáča z Fričoviec a vyzval prítomných k ucteniu pamiatky zosnulých minútou ticha.
Rokovanie bolo pripravene a vedené v zmysle Stanov DPO SR, registrovaných na Ministerstve vnútra SR 23.decembra 2016,č.spisu VVS-1-900-90-3769-13,kde sa mení názov Okresná organizácia DPO na Územná organizácia DPO SR, Plénum okresného výboru DPO SR na plénum Územnej organizácie DPO SR, Okresný výbor DPO na Územný výbor DPO , riaditeľ OV DPO na tajomník Územného výboru DPO ...
Nasledovalo schválenie Programu VZ, rokovacieho a volebného poriadku, pracovného predsedníctva v zložení : Marek Angelovič, Mária Humeňanská, Peter Cápay, Michal Kovalčík, Radoslav Lacko, Peter Kulan, Marián Rušín, Adrián Lata, Milan Tomčo a Pavol Fiľakovský,
-mandátovej komisie :Božena Orlovská, Jozef Repka a Ján Semančík,
-volebnej komisie :Kristína Šebešová,Dominika Gľabová a František Pipka,
- návrhovej komisie :František Štofko, Lívia Fiľakovská a Jozef Kišš.
Všetky predložené návrhy boli s menšími pripomienkami schválené .
Správu o činnosti od predchádzajúceho OVZ delegátov DHZ v roku 2012 a o úlohách ÚzO DPO SR na ďalšie obdobie predniesol predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič.
Správu o hospodárení so stanoviskom OKaRK za hodnotené obdobie predniesla predsedkyňa OKaRK Lívia Fiľakovská
V diskusii bola ako prvá vyhodnotená Súťaž aktivity medzi okrskami za rok 2016, poradie okrsok 1.Prešov-najlepší DHZ Prešov, 2.Lemešany – DHZ Drienov, 3.Fričovce-DHZ Široké, 4.Chminianská N. Ves - Chminianska N. Ves, 5.Terňa-DHZ Gregorovce, 6.Víťaz-DHZ Chmiňany, 7.Lipníky-DHZ Chmeľov, 8.Sedlice-DHZ Ľubovec, 9.Kokošovce-DHZ Petrovany, 10.Rokycany-DHZ Bzenov, 11.Fintice-DHZ Demjata, 12.Mirkovce-DHZ Brestov.
Poradie v súťaži aktivity medzi DHZ: 1.Drienov - 1285 bodov, 2.Prešov - 1230 bodov, 3.Lemešany-990 b., 4.Petrovany -950 b.,5. Chminianska N.Ves-870 b.,6.Široké 820 b... najslabšie Varhaňovce 20 bodov , nezapojili sa DHZ Chmeľovec, Tuhriná, Lučina, Ruská Nová Ves, Zlatá Baňa a Túlčik. Hodnotené neboli nové DHZ Veľký Šariš, Ľubotice a DHaZZ Chmeľov.
Potom Marek Angelovič poďakoval členom Predsedníctva OV DPO za 5-ročnú prácu a odovzdal im upomienkové predmety, tieto dostali aj hostia a pozvaní zaslúžilí členovia DPO SR. Osobitné poďakovanie Marek Angelovič vyjadril riaditeľke OV DPO Márii Humeňanskej a Petrovi Cápayovi za pomoc pri výkone jeho funkcie počas uplynulých piatich rokov.
Diskusia potom pokračovala diskusnými príspevkami delegátov a hostí. Vystúpilo celkom 9 osôb. Pripomienky k vyšším orgánom vznesené neboli.
Na záver diskusie bolo udelené slovo obidvom kandidátom na predsedu ÚzV Ing.Marekovi Angelovičovi a Ing.Petrovi Tomčovi, ktorí delegátov oboznámili so svojou predstavou ďalšieho rozvoja požiarnej ochrany .
Po ukončení diskusie informovala mandátová komisia o počtoch prítomných. Z počtu 79 delegátov s hlasom rozhodujúcim sa jednania zúčastnilo 70 ,čo tvorí 88,6%, VZ ÚzO DPO SR Prešov bolo týmto uznášaniaschopné.
Mária Humeňanská bola na základe zmeny v Stanovách DPO SR potvrdená do funkcie tajomníka ÚzV DPO SR Prešov.
Voľba predsedu prebehla tajným hlasovaním. Hlasovalo 70 delegátov s hlasom rozhodujúcim, všetky odovzdané hlasovacie lístky boli platné. Ing.Marek Angelovič získal 56 hlasov, Ing Peter Tomčo 14 hlasov. Na základe výsledkov voľby sa na roky 2017 – 2022 stal doterajší predseda , Ing.Marek Angelovič.
Potom nasledovali voľby delegovaných členov jednotlivých okrskov verejným hlasovaním do Pléna ÚzO DPO.
Členmi 31-členného Pléna ÚzO DPO sú: Branislav Obal a Jozef Kišš za okrsok Prešov, Ján Piskura a Július Rychvalský za Fintice, Ján Namešpetra a Ondrej Koločík za Lipníky, Marián Mikolaj a Ján Semančík za Terňa, František Štofko, Stanislav Leško a Peter Tomčo za Kokošovce, Marek Angelovič, Martin Slanina a Božena Orlovská za Lemešany, Zdenka Šostáková a Ľudmila Kovaľová za Rokycany, Martin Fiľakovský a Peter Fiľakovský za Sedlice, Ľuboš Markuš, Jozef Repka a Dominika Gľabová za Chminiansku N.Ves, Štefan Magda, Juraj Fotta a Anna Olejárová za Víťaz, Jaroslav Sedlačko, Jozef Jurek a Silvia Kováčová za Fričovce, František Pipka a Adrian Höger za Mirkovce , Mária Humeňanská - tajomník ÚzV DPO a Radoslav Lacko – riaditeľ OR HaZZ z titulu funkcie.
Do 15- členného Územného výboru boli zvolení : Ing.Marek Angelovič ako predseda, Mária Humeňanská, tajomník ÚzV a Radoslav Lacko, riaditeľ OR HaZZ z titulu funkcie, Branislav Obal za okrsok Prešov, Ján Piskura – Fintice, Ján Namešpetra – Lipníky, Marián Mikolaj – Terňa, František Štofko – Kokošovce, Božena Orlovská – Lemešany, František Pipka Ing. – Mirkovce, Zdenka Šostáková Mgr. – Rokycany, Martin Fiľakovský – Sedlice, Ľuboš Markuš – Chminianska N.Ves, Štefan Magda – Víťaz a Jaroslav Sedlačko – Fričovce.
KaRK ÚzO DPO bola zvolená v zložení : Lívia Fiľakovská-Dedlice, Margita Barbasová, Anna Dzurjová a Viera Repková – Prešov, Alžbeta Semančíková – Gregorovce.
Po vyhlásení výsledkov bola vyhlásené prestávka, v rámci ktorej Ing.Marek Angelovič zvolal prvé zasadnutie Pléna ÚzO DPO SR , na ktorom bol potvrdený podpredseda ÚzV Jaroslav Sedlačko a pomocné komisie.
-Výcvikový štáb: Jaroslav Sedlačko, Ján Semančík, Martin Slanina, Stanislav Jurek, Juraj Fotta, Štefan Bonk, Marián Andraščík, Julián Rychvalský, Ondrej Koločik, Adrián Höger, Štefan Mačišák
-Preventívno-výchovná komisia: Martin Fiľakovský, František Potocký, Slavomír Kočiš, Jozef Kišš, Peter Cápay, Pavol Fiľakovský, Milan Tomčo
-Komisia mládeže: Ľuboš Markuš, Peter Fiľakovský, Peter Uličný, Vasiľ Feckanič, Ivana Straková
O výsledkoch 1. zasadnutia pléna ÚzO DPO informovala tajomníčka ÚzV Mária Humeňanská.
V zmysle schváleného volebného poriadku sa stal delegátom na RVZ DPO SR, zástupcom v Sneme DPO SR a členom KV DPO SR Ing.Marek Angelovič- predseda ÚzV DPO SR.
V ďalšej časti jednania bol prerokovaný návrh Plán činnosti ÚzO DPO na roky 2017 - 2022, ktorý predniesla Mária Humeňanská. Tento bol po zapracovaní pripomienok schválený.
Predseda návrhovej komisie, František Štofko predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol delegátmi ÚzO DPO schválený.
Záver rokovania urobil predseda ÚzV DPO Ing. Marek Angelovič, ktorý poďakoval za prejavenú dôveru a všetkým prítomným za aktívny prístup k jednaniu. Vyjadril presvedčenie, že organizácia hasičov okresu Prešov bude i naďalej prínosom pre spoločnosť v oblasti zabezpečenia a rozvoja požiarnej ochrany. Potom jednanie ukončil

Foto Eva Tarbajová http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OVZ_uo_2017