Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz
Okresný  výbor DPO Prešov

Úvod:Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz

Úvod

Vítame Vás na stránke dobrovoľných hasičov okresu Prešov.
Ak máte záujem o zverejnenie svojích článkov a fotografií z hasičských akcií v obciach okresu Prešov,zašlite ich cez http://www.uschovna.cz/ na adresu capay@windowslive.com
Adresa OV DPO Prešov je dpoovpo@hotmail.com
Kontakt cez Skype dpoovpo

2017


Aktív zaslúžilých členov.

Stalo sa už tradíciou, že Územná organizácia DPO okresu Prešov na záver roka organizuje stretnutie držiteľov titulu „Zaslúžilý člen DPO SR“. Od roku 1983 bol tento titul udelený 48 členom okresnej organizácie. K dnešnému dňu z týchto držiteľov žije 28 a z týchto sa stretnutia zúčastnilo 25. Mimoriadne vzácna bola účasť prezidenta DPO SR p.Pavla Ceľucha, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol podiel týchto starších hasičov na tom, že Požiarna ochrana je na takej úrovni ako je a že oslovenie „Hasič“ je v mysliach občanov váženým pojmom. Skutočný hasič podľa vyjadrenia prezidenta je ten, ktorý má“ hasičinu“ v srdci a pri zvuku sirén nezostáva chladným. Pre členov Aktívu ZČ bola účasť najvyššieho funkcionára DPO SR veľkým zážitkom, lebo nie všetci mali možnosť stretnúť sa s p.Ceľuchom. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda ÚzV Ing.Marek Angelovič, ktorý zoznámil prítomných s činnosťou územnej organizácie a jej úlohách v tomto roku, tajomníčka ÚzV p. Mária Humeňanská, Jaroslav Sedlačko – veliteľ ÚzV a za OR HaZZ Prešov Slavomír Kočiš.
V roku 2017 sme sa rozlúčili s 3-mi zaslúžilými členmi : Mikulášom Žemličkom z Prešova, Pavlom Tkáčom z Fričoviec a Eduardom Bačom z Terne. Zosnulým bola vzdaná pocta minútou ticha a zapálením sviec. Česť ich pamiatke.
Jubilantom odovzdal prezident DPO SR ocenenia a upomienkové predmety ,ktoré im budú pripomínať toto vzácne stretnutie. Rozlúčili sme so za zaželaním hlavne zdravia v novom roku a presvedčením, že naše stretnutia sa budú ešte dlhé roky pokračovať.
Peter Cápay, predseda aktívu ZČ.

Foto : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zasluzili_2017

NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICA


V sobotu 18. novembra 2017 sa v Širokom konalo symbolické ukončenie výstavby a slávnostné odovzdanie novej hasičskej zbrojnice do užívania za účasti prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavla Ceľucha, predsedu ÚzV DPO Mareka Angeloviča, tajomníčky ÚzV DPO Márie Humeňanskej, riaditeľa KR HaZZ Prešov Ľubomíra Toďora.

Pozvanie prijali: delegácia z poľskej partnerskej Gminy Brzyska na čele so wójtom Rafałom Papciakom, delegácia z partnerskej obce Slovenská Ľupča na čele so starostom obce Miroslavom Macákom, predsedovia DHZ z obcí: Víťaz, Ovčie, Fričovce, Šindliar, Lipovce, Štefanovce, Hendrichovce, Bertotovce, starostovia susedných obcí: Víťaz, Fričovce, Šindliar, Lipovce, Hendrichovce. Žiaci Základnej umeleckej školy v Širokom svojím spevom a hudbou navodzovali dobrú náladu. Všetko sa nieslo v slávnostnej až dojímavej atmosfére uvítaní, pekných príhovorov, poďakovaní, odovzdaní darčekov i spomienky na Emila Fottu, dlhoročného člena miestneho výboru DHZ, ktorý sa zaslúžil o mnohé úspechy našich mladých hasičov. Vdp. Stanislav Takáč posvätil novú hasičskú zástavu a následne novú budovu zbrojnice. Pred vchodom do hasičskej zbrojnice bola uložená aj schránka s odkazom pre budúce generácie. Naše mladé hasičky pripravili pásku, ktorú starostovia partnerských obcí a pán prezident DPO SR slávnostne prestrihli. Dôstojnú atmosféru podujatia zvýraznilo umiestnenie pamätnej stuhy starostom obce Stanislavom Bartošom na žrď novej hasičskej zástavy. Nová hasičská zbrojnica v Širokom bola sprístupnená na prehliadku všetkým návštevníkom. Veríme, že bude dobre slúžiť našim hasičom a všetkým občanom prispeje k pocitu bezpečia.
starosta obce Stanislav Bartoš.
Foto : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Siroke

Hasicske previerky 2017 – o pohár predsedu DHaZZ o.z. Chmeľov

28.10.2017 sa v obci Chmeľov uskutočnil 0. ročník hasičskej súťaže. Nešlo však o „klasickú“ hasičskú súťaž. Základom bolo 4 členné družstvo v zásahovom výstroji a nasimulovať podobné podmienky ako na reálnom zásahu. Ich úlohou bolo vyložiť z pristaveného hasičského vozidla motorovú striekačku, savice, kôš, rozdeľovač, prúdnicu, hadicu B a C a vytvoriť sacie, dopravné a útočné vedenie. Vodu bolo potrebné nasať pomocou vývevy.
Na tomto nultom ročníku sa zúčastnilo celkovo 7 družstiev:
Umiestnenie:
1. Prešov – 1,50,43
2. Lipníky – 1,51,26
3. Proč 2 – 1,53,46
4. DHaZZ o.z. – 1,54,34
5. Chmeľov – 2,08,43
6. Proč – 2,18,31
7. Ľubotice – 3,00,12
Je vidieť, že záujem o tento druh súťaže je. A je to dobré, pretože si takto hasiči precvičia úkony, ktoré musia zvládnuť pri „ostrom“ zásahu.
Mgr. Miroslav Kočár ,predseda DHaZZ o.z.

XIV ročník halovej súťaže O pohár primátorky mesta Prešov.

Ukončením súťažných aktivít mladých hasičov vo výcvikovom roku sa už stalo tradíciou stretnutie členov krúžkov mladých hasičov z okolia Prešova na halovej súťaži O pohár primátorky mesta Prešov. Tento rok členovia územnej organizácie v spolupráci s mestom Prešov pripravili už 14. ročník tohto pekného podujatia. Pozitívnym na tomto podujatí bola dokonalá príprava organizačného štábu, ktorého členovia sa svojich úloh zhostili bez chyby.
Pomáhali mladí aj starší hasiči a svoju pripravenosť ukázali aj tí najmladší, ktorí súťažili v troch disciplínach : štafeta 5x 35m, štafeta dvojíc a uzlová štafeta. Súperilo sa v kategórii chlapci a dievčatá.
Podujatie otvorila osobne Ing. Andrea Turčanová -primátorka mesta, ktorá je veľkou podporovateľkou činnosti hasičov a aj vďaka podpore zo strany mestského úradu sa môže činnosť hasičov v meste Prešov rozvíjať. Vysoko ocenila prácu všetkých vedúcich KMH, ktorí vychovávajú mladú hasičskú generáciu. Aj vďaka tomu sa podarilo v meste Prešov zapojiť do tejto súťaže tri súťažné družstvá zo ZŠ Sibírska.
Hosťami podujatia boli okrem p. Turčanovej , Mgr.Peter Kulan a Ing.Anton Gašpar z kancelárie primátorky mesta, riaditeľ OR HaZZ Prešov Ing. Ľubomír Toďor, predseda a tajomníčka ÚzV DPO Bardejov Štefan Kučečka a Gabriela Švárna a členovia ÚzV DPO Prešov. Zdravotnú službu zabezpečili členovia záchrannej služby RAYMAN RESCUE a o ozvučenie sa postarali členovia DHZ Prešov. Organizačne pomohli aj členovia DHZ Sedlice a ďalší.
V kategórii dievčatá súťažilo 16 KMH a v kategórii chlapci 26 KMH.
Dosiahnuté výsledky :
Kategória dievčatá :
Bystré 120,2, Podolínec 132,30, Chminianska Nová Ves 134,25, Široké 137,92, Hrabkov 138,37, Veľký Slivník 138,58, Rozhanovce 145,77, Osikov I 150,94, Sedlice I 155,41, Osikov II 164,48, Demjata 173,24, Kojatice III 177,75, Kojatice II 180,61, Sedlice II 193,21, Soľ 203,10, Kojatice I 203,44
Kategória chlapci : Víťaz 117,90, Chminianska Nová Ves 122,95, Rozhanovce 128,12, Bystré 132,39, Fulianka 134,46, Chminianska Nová Ves I 135,77, Jarabina 142,23, Bystré II 146,74, Široké 147,20, Podolínec 147,40, Sedlice I 151,41, Sveržov 153,21, Kľušov 155,81, Hrabkov 156,60, Veľký Slivník 166,75, Kojatice 177,92, Oľšavce 180,20, Prešov I 187,32, Raslavice 198,23, Prešov III 204,15, Ľubotice I 205,24, Ľubotice II 208,69, Sedlice II 234,02, Prešov II 240,25, Kokošovce II 254,33, Kokošovce I 267,05,
Putovný pohár získali dievčatá Bystré a chlapci Víťaz, poháre za umiestnenie získali družstvá na 1. Až piatom mieste, družstvám na 1. Až treťom mieste boli ocenené aj medailami. Cena za najlepšieho vedúceho KMH bola udelená Petrovi Uličnému z DHZ Víťaz. Ocenení boli aj najmladší súťažiaci v kategórii dievčatá – Patrícia Dubecká z DHZ Sedlice a v kategórii chlapci – Vratko Sadloň z Podolinca, najmladší KMH zo Sedlíc. Ceny pre najmladších venoval predseda ÚzV DPO Prešov Ing.Marek Angelovič.
Členovia štábu a rozhodcovského zboru hodnotili jednotlivé disciplíny v súlade so schválenými pravidlami pre halovú súťaž.
Ďakujeme členom štábu a rozhodcovského zboru, členom DHZ Prešov a Sedlice za pomoc pri príprave súťaže a sponzorom súťaže – MsÚ Prešov za zakúpenie vecných cien a firme Zlatá studňa Široké za zabezpečenie minerálnej vody pre súťažiacich.

Foto : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2017

Železný hasič Prešov

Za mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok dobrovoľní hasiči mesta Prešov pripravili už druhý ročník súťaže o titul Železný hasič. Toto podujatie sa uskutočnilo 23.septembra na dopravnom ihrisku. Na otvorení sa zúčastnil aj prezident DPO SR pán Pavol Ceľuch a za mestský úrad viceprimátor mesta pán Štefan Kužma . Súťažilo sa v troch kategóriách : ženy, muži a hasiči z povolania. Títo si zmerali sily na 300 metrovej prekážkovej trati, ktorá preverila ich sily a hasičské zručnosti, ktoré boli ešte sťažené zásahovým odevom a vecnými prostriedkami. Súťaže sa zúčastnilo celkom 31 pretekárov, ktorí v plnom počte zvládli nástrahy a prekážky náročnej trate.
Dosiahnuté výsledky:
Ženy
: Patrícia Jusková DHZ Šarišské Michaľany 5,49 min., Katarína Vargečková DHZ Prešov 6,32, Marcela Čontofalská DHZ Bretejovce 6,43, Radka Gaľanová DHZ Hrabovec 7,14, Sofia Michňéková DHZ Lipníky 7,22 , Agáta Adzimová DHZ Prešov pre zranenie odstúpila
Muži : František Ridzoň DHZ Drábsko 5,08, Tomáš Grečko DHZ Markušovce 5,11, Juraj Štefánik DHZ Lipníky 5,19, Norbert Sekera DHZ TU Zvolen 5,20, Matúš Bali-Hudák Falck n.o 5,24, Marek Pigula DHZ Šarišské Michaľany 5,33, Marek Tomáš DHZ Hermanovce 5,47, Jozef Kaminský DHZ Okružná 5,52, Marek Danko HZU Falck 5,58, František Pipka DHZ Brestov 6,01, Michael Jurek DHZ Drienov 6,24, Šimon Hudák DHZ Prešov 6,27, Jan Barnoky DHZ Ľubotice 6,29, Ondrej Koločík DHZ Lipníky 6,52, Jan Kostelník DHZ Chmiňany 7,00, Patrik Závacký DHZ Okružná Poprad 7,05, Patrik Ferenčák DHZ Markušovce 7,31, Richard Bašista DHZ Prešov 8,07, Lukáš Hudec DHZ Margecany 8,09, Radoslav Štefančín DHZ Prešov 8,13, Adam Garbár DHZ Žipov 8,21, Tomáš Mihálik DHZ Prešov 9,20, Martin Bilský DHZ Gaboltov 9,36
Hasiči z povolania : Matúš Bali-Hudák Falck n.o. 5,02, Marek Danko HZU Falck Fire Services a.s 5,58, Daniel Hockicko OR HaZZ Levoča 6,00
Všetkým súťažiacim patrí ňprimné poďakovanie za dosiahnuté výsledky, ktoré boli na záver podujatia ocenené hodnotnými cenami, ktoré darovali sponzori podujatia ..... Poďakovanie patrí aj usporiadateľom z DHZ Prešov, DHaZZ Chmeľov, mestskému úradu Prešov .....
Aj napriek zhoršeným podmienkam sa väčšina súťažiacich vyjadrila ,že sa zúčastnia aj ďalšieho ročníka súťaže
Foto : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zelezny_hasic_201 7
Video : https://www.youtube.com/watch?v=L4w9c9KeN5A&featur e=youtu.be


Taktické cvičenie

OR HaZZ v Prešove v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prešove, mestom Prešov a Okresným úradom v Prešove zorganizovalo dňa:
18. septembra 2017 - taktické cvičenie na vykonanie protipovodňových opatrení
Zraz jednotiek bol o 9, 00 hod. v priestore prírodného kúpaliska Delňa Prešov
Cvičenie bolo zamerané na nácvik spolupráce príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove a členov Dobrovoľných hasičských zborov obcí pri vykonávaní protipovodňových opatrení.
Cieľom bolo využitie prostriedkov t.j. výstroje a výzbroje protipovodňových prívesných vozíkov zakúpených z projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia.“
Počas cvičenia boli použité prostriedky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove ako sú veľkokapacitné čerpadlá, vozidlo s protipovodňovým kontajnerom, kontajner na dlhodobé zásahy a vozidlo určené na ekologické havárie. Počas cvičenia prebiehalo postavenie protipovodňových bariér, využitie plávajúcich ako aj ponorných motorových čerpadiel, využitie elektrocentrál a osvetľovacích agregátov.
Cvičenia sa zúčastnili DHZ okrese Prešov, ktoré si prevzali v rámci vyššie spomínaného projektu - protipovodňové vozíky.
Cvičenia sa zúčastnili minimálne 1 + 3 členov DHZ v pracovnom odeve.
Foto : https://drive.google.com/drive/folders/0B0X9tinwGl qyU3pVZGlIUFp5MjQ


Drienov

9.9.2017 sa v obci Drienov konal 1.ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce. Súčasťou súťaže bolo aj finále hasičskej ligy. Pre súťažiacich a divákov bol pripravený bohatý program, spojený s večerným ťahaním bohatej tomboly, vystúpením súboru Drienka, skupiny Ščamba , pre deti bol bezplatne ponúknutý nafukovací hrad, bola možnosť zakúpiť si guláš, grilované a pečené výrobky ...Sponzormi súťaže bol celý rad osôb. ktorí svojou troškou prispeli k úspešnému priebehu podujatia. Podujatie podporili v prvom rade členovia DHZ obce, pod vedením starostu obce Mgr.Petra Tomka, predseda územného výboru Ing.Marek Angelovič, tajomníčka územného výboru Mária Humeňanská ,Mgr.Majdák-konateľ spoločnosti VANAPO SK, Ivan Bodák –sponzor z ATAK PO, Pavol Kleban- okr. predseda SNS a ďalší.
Súťažilo sa v dvoch pokusoch PU s vodou, počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Výsledky:
Ženy:
Chminianska Nová Ves 20,38, Pušovce 21,82, Svinia 23,46, Lemešany 35,35
Muži: Rýchli partneri 17,13, V.Slivník 18,66, Gregorovce 18,96, Bertotovce 19,29, Drienov 21,82, Beniakovce 25,16, Lemešany 33,12
Výsledky ŠHL
Ženy :
V.Šebastová 20,88, Bretejovce 22,65, Prešov 23,83, Kojatice NP
Muži: Brestov 14,52, Pušovce 15,09, Drienov 15,55, Hermanovce 16,51, V.Slivník 16,94, Kojatice 17,01, V.Šebastová 17,91, Bretejovce 18,47, Prešov 19,23
Foto : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Drienov_2017


Bertotovce

3.9. sa Bertotovciach konala pohárová súťaž, dva pokusy, počítaný lepší čas
Výsledky :
Ženy :
Chminianska Nová Ves 21,40, Svinia 22,72, Široké 25,58, Lemešany 27,33
Muži : Bertotovce 15,71, Hendrichovce 16,89, Kojatice 17,58, Pušovce 17,71, Lemešany 18,82, Bajerov 20,01, Hendrichovce B 20,87, Bertotovce B 22,75, Široké 22,87, Bajerov B 32,54
Tenké hadice ženy : Chmiňany 23,34
Tenké hadice muži : Bertotovce 15,86, Jarovnice 16,50, Chmiňany 16,69
Rozstrel O putovný pohár : Bertotovce A 16,52, Kojatice 17,39, Pušovce 17,58, Hendrichovce A 18,15, Chmiňany 18,43
Putovný pohár získalo DHZ Bertotovce A

Bretejovce

1.9. sa konala pohárová súťaž v Bretejovciach, dva pokusy, počítaný lepší čas
Výsledky
Ženy :
Pušovce 24,22, Svinia 24,50, Lemešany 26,78
Muži : Bertotovce 16,17, Žehňa 19,34, Sedlice 24,89, Lemešany 26,29,
Tenké hadice Beniakovce 18,67
Liga ženy : Bretejovce 20,57, Kojatice 21,44, V.Šebastová 23,55, Prešov 23,74
Muži : Drienov 15,83, Bretejovce 15,88, Pušovce 16,12, Veľký Slivník 16,23, Hermanovce B 16,44, Kojatice 17,26, Brestov 20,80, V.Šebastová A 28,03, Prešov 29,96


Šarišské Bohdanovce

Konala sa pohárová súťaž, dva pokusy PU, počítaný lepší pokus, kategórie do 1500 a nad 1500 cm.
Výsledky:
Ženy do 1500 .
Pušovce 23,96, Bánovce n. Ondavou 26,43,
Ženy nad 1500 : Svinia 23,87, Bánovce n.Ondavou NP
Muži do 1500: Pušovce 20,30, Šarišské Bohdanovce 20,43, Žehňa 21,57, Petrovany 25,47, Žipov 25,86
Muži nad 1500: Pušovce 16,50, Bajerov A 17,37, Šarišské Bohdanovce 18,01, Bajerov B 18,40, Žehňa 20,73, Petrovany 21,54

Lipovce

Dňa 27.augusta sa konala pohárová súťaž s PS-8 v Lipovciach. Dva pokusy PU, počítaný súčet časov obidvoch pokusov.
Výsledky :
Ženy :
Chminianska Nová Ves 86,88, Lipovce 134,39, Lemešany 150,85
Muži: Hendrichovce 71,17, Chrastné 72,44, Lipovce 72,48, Široké 74,71, Štefanovce II 75,84, Lemešany 80,33, Sedlice 87,79, Štefanovce I 100,07, Rožkovany 101,83,

Hrabkov

Územná organizácia DPO SR Prešov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, obec a DHZ Hrabkov dňa 26.augusta 2017 na ihrisku v Hrabkove zorganizovali už XXV ročník hasičského pohára. Na tomto podujatí sa už tradične stretávajú hasiči okresov Bardejov, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník, aby si zmerali sily v hasičskom umení. Súťaží sa v troch disciplínach a 8-mich kategóriách. Každé družstvo má dva pokusy, počíta sa lepší čas.
1. Požiarny útok s vodou na sklápacie terče .
Výsledky:
Dorastenky :
Hrabovec BJ 26,94, Roškovany SB 28,86, Chmiňany PO 32,37, Dukovce SK 45,63, Kyjov SL 46,77,
Ženy : Šindliar PO 21,09, Raslavice BJ 23,29, Kuková SK 24,27, Tichý Potok SB 24,62, Litmanová SL 28,26
Ženy nad 30 rokov : Hrabkov PO 24,60, Torysa SB 27,03, Chmiňany PO 39,25
Dorastenci : Sveržov BJ 16,68, Hniezdne SL 20,54, Chmiňany PO 21,73, Dukovce SK 24,58,
Muži nad 35 rokov : Hendrichovce PO 19,44, Hubošovce BJ 21,51, Hrabkov PO 22,07, Malý Lipník SL 22,45, Kurov BJ 22,57,
Muži: Becherov BJ 15,9, Pušovce PO 16,06, Brestov PO 16,35, Tichý Potok 16,40, Hrabovec BJ 17,53, Havaj SK 18,68, Hubošovce SB 18,20, Veľký Lipník SL a Radoma SK Nová 18,73 , Ľubovňa SL 18,96
2. Požiarny útok CTIF
Krúžok mladých hasičov :
Široké PO 1023,47, Cernina SK 1007,37, Kľušov BJ 1001,65, Jarabina SL 998,26, Sedlice PO 993,95, Hniezdne SL 993,08, Torysa SB 988,41, Miľpoš SB 977,8
3. Požiarny útok na 3 B-hadice
OR Hazz :
Prešov 20,82, Bardejov 23,22, Stará Ľubovňa 23,72, Svidník 25,67
Celkový víťaz XXV ročníka je okres Prešov so ziskom 52 bodov. Ďalšie poradie : Bardejov 40, Sabinov 33, Stará Ľubovňa 25 a Svidník 23 bodov.
Predseda Územnej organizácie Ing. Marek Angelovič na záver odovzdal štafetový kolík ako symbol konania XXVI ročníka do okresu Bardejov – obec Sveržov, bydliska prezidenta DPO SR Pavla Celucha.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, rozhodcom, súťažiacim aj divákom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu tohto krásneho a náročného podujatia.
Foto: https://www.zonerama.com/FotoPeterC/Album/3626154


Brestov

21.8.2017 sa konala pohárová súťaž v Brestove. Dva pokusy,lepší čas.
Výsledky:
Ženy:
Pušovce 23,18, Svinia 24,24, Lemešany 24,66
Muži: Drienov 16,70, Brestov 17,11, Žehňa 18,56, Lemešany 20,68, Bertotovce 22,06,
Ženy tenké hadice: Čižarovce 19,06, Brestov25,02, Prešov 33,36,
Muži tenké hadice: Vtáčkovce 14,69, Kecerovce 15,27, Nemcovce 16,47, Fire Racing Team 18,01, Prešov 23,06,
Šarišská liga:
Ženy:
Kojatice 20,98, V.Šebastová 21,62, Bretejovce 23,15, Prešov NP
Muži: Bretejovce 14,84, Hermanovce 14,99, Pušovce 15,46, Drienov 15,92, V.Šebastová 16,42, Kojatice 16,58, V.Slivník 17,30, Prešov 24,42, Brestov NP

Hendrichovce

6.8.2017 súťaž PS 8 , dva pokusy,výsledný čas, súčet dvoch pokusov
Výsledky
Ženy:
Lemešany 68,07, Chmiňany 93,09, Chminianska Nová Ves 93,84,
Muži: Hendrichovce 57,80, Chrastné 58,37, Lipovce 61,82, Hendichovce II 65,95, Široké 67,71, Chmiňany NP+36,63
Muži nad 35 rokov: Hendrichovce 59,02, Chrastné 68,23, Chmiňany 111,94, Fričovce 126,38


Chminianska Nová Ves

23.7.2017 sa konala pohárová súťaž v Chminianskej Novej Vsi. Dva pokusy, lepší čas.
Ženy : Pušovce 19,39, Chminianska Nová Ves 20,57, Kojatice 21,20, Chmiňany 23,49, Svinia 23,56, Lemešany 23,77,
[BMuži : Pušovce 15,79, Hermanovce 15,95, Kojatice 16,95, Bystré 17,06, Bajerov 17,27, Chmiňany 17,89, Lemešany 18,33, Župčany 19,56, Široké 21,73, Drienov 22,27, Lipovce 26,61, Hozelec 29,61, Chminianska Nová Ves NP, Bertotovce diskvalifikácia

Lažany

22.7.2017 sa konala nočná súťaž do kopca v obci Lažany
Výsledky ženy : Chmiňany 25,52
Muži : Kojatice 19,43, Chmiňany 19,60, Hermanovce 19,83, Lažany 20,84, Nová Ľubovňa 22,37, Veľký Lipník 23,37

Kojatice

16.7. 2017 Pohárová súťaž, dva pokusy, počítal sa lepší čas.
Výsledky
Ženy: Chminianska Nová Ves 21,52, Lemešany 22,60, Chmiňany 23,75, Brestov 26,04, Svinia 30,70, Lipníky 45,24, Župčany NP
Muži:Bertotovce 16,30, Chmiňany 16,66, Žehňa 17,58, Bajerov A 17,90, Lipovce 18,92, Župčany 18,99, Čelovce 19,34, Bajerov 21,87, Lemešany 22,09, Hendrichovce NP
Liga ženy : Bretejovce 21,41, Kojatice 24,03, V.Šebastová 30,90, Prešov 33,16,
Liga muži : Bretejovce 15,11, Hermanovce 15,53, Brestov 16,03, Pušovce 16,31, V.Slivník 16,84, V.Šebastová 17,71, Kojatice 20,14, Drienov 21,02, Prešov 25,39

Čelovce

9.júl 2017 pohárová súťaž Čelovce. 2 pokusy, počítal sa lepší čas.
Výsledky:
Ženy: Pušovce 21,56,Kojatice 21,59
Muži do 1500 cm : Čičava 20,15,Chmeľov 22,37, Polianka 24,88, Lipníky 26,79, Proč NP
Muži nad 1500 cm: Nemcovce 17,33, Bystré 17,82, Kojatice 19,04, Pušovce 19,16, Čelovce 21,50, Bajerov NP,
Muži nad 35 r. : Proč 22,87, Čelovce 24,21, Bajerov 34,84

Župčany

Dňa 9.7.2017 sa konala pohárová súťaž v Župčanoch. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou, počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Výsledky:
Ženy: Svinia 22,10, Župčany 25,08, Lemešany 37,72, Raslavice NP
Muži : Lesíček 17,28, Abranovce 17,96, Raslavice B 18,00, Lipovce 19,29, Lemešany 21,59, Žehňa 21,98, Raslavice A 22,72, Prešov 25,88, Župčany nad 35 r.27,12, Župčany 31,35

Prešov 2017

Dňa 8.7.2017 sa ako súčasť osláv 170. Výročia osláv založenia požiarnej ochrany v Prešove, konal druhý ročník pohárovej súťaže o pohár primátorky mesta . Osláv ,aj súťaže sa zúčastnila aj pani primátorka Andrea Turčanová a prezident DPO SR pán Pavol Ceľuch. Pohárová súťaž bola zároveň aj tretím kolom hasičskej ligy.
Dosiahnuté umiestnenia:
Pohárová súťaž
Ženy : Vyšná Šebastová 23,19, Pušovce 23,31, Prešov NP
Muži do 1500 cm : DHaZZ Chmeľov, Ľubotice
Muži nad 1500 cm : Bertotovce 17,01, Žehňa 17,64, Raslavice 17,70, Abranovce 19,64, Prešov 23,11, Staré Sedliště 25,91
Putovný pohár získali ženy V.Šebastová a muži Bertotovce
3. kolo hasičskej ligy:
Ženy: Bretejovce 18,92, Kojatice 22,77, V.Šebastová 23,78, Prešov 26,71
Muži . Pušovce 15,34, Drienov 15,70, Brestov 16,32, Kojatice 16,36, Bretejovce 16,41, Prešov 19,15, V.Šebastová 19,32, Veľký Slivník 20,91

Nemcovce

Dňa 5.7.2017 sa v Nemcovciach konala pohárová súťaž.
Dosiahnuté výsledky:
Ženy : Gregorovce 22,79, Pušovce 23,22, Bzenov 24,02, Lipníky 25,84
Muži do 1500 cm : Kuková 18,23, Lipníky 21,73, Ľubotice 21,96, Fulianka23,58
Muži nad 1500 cm : Pušovce 16,03, Žehňa 17,41, Abranovce 17,44, Nemcovce 17,72, Bystré 18,08, Čelovce 20,83, Bzenov NP

Široké 2017

Dňa 2.7.2017 sa v Širokom konal memoriál Emila Fottu. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou, počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Výsledky :
Ženy : Chminianska N.Ves 19,94, Široké II 25,60, Široké I 26,08 Fričovce 35,84
Muži : Bertotovce 15,30, Lipovce 18,02, Hrabkov 19,87, Hendrichovce 19,91, Široké II 21,13, Široké I 22,91, Ovčie 23,64, Víťaz NP

Pušovce 2.7.2017

Dňa 2.7.2017 sa v Pušovciach konala pohárová súťaž, ktorá bola súčasne aj súťažným kolom okresnej šarišskej ligy. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou.
Dosiahnuté výsledky :
Pohárová súťaž
Ženy: Svinia 24,90, Chminianska Nová Ves 27,14, Lipníky 31,70, Chmiňany 32,50, Pušovce 42,52
Muži : Bertotovce 16,14, Bajerov 16,60, Bystré 17,37, Šindliar 17,88, Chmiňany 19,59, Žehňa 19,91, Nemcovce 22,24, Čeľovce 22,81, Lipníky 26,63, Kapušany 50,75, Proč NP
Ligové kolo
Ženy : Kojatice 21,77, Bretejovce 21,98, V.Šebastová 47,73
Muži : Bretejovce 15,31, Brestov 15,56, Hermanovce 15,82, Kojatice 16,35, V.Šebastová 17,15, Drienov 17,54, Pušovce 19,31, Prešov 19,49, V.Slivník NP
Putovný pohár po „rozstrele „ medzi Bertotovca mi a Brestovom na hrubé hadice získalo družstvo Bertotovce časom 16,61

Vyšná Šebastová

Dňa 24.júna sa konala pohárová súťaž v obci Vyšná Šebastová, ktorej súčasťou bolo aj prvé kolo okresnej hasičskej ligy. Obidve súťaže boli pripravené na vysokej úrovni . Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou. Počítal sa lepší čas.Súťažiaci zapojení do pohárovej súťaže súťažili podľa pravidiel požiarneho športu s hrubými hadicami, zatiaľ čo ligové družstvá súťažili so športovými hadicami.
Obidve súťaže boli vyhodnotené zvlášť.
Pohárová súťaž :
Ženy : Prešov 27,01, Vyšná Šebastová NP
Muži : Milpoš 16,47, Bajerov 17,14, Abranovce 17,63, Ďačov 17,87, Prešov 21,73, Župčany 22,67 , Lipníky 24,65, Kuková 25,09, Vyšná Šebastová 25,67, Ľubotice 25,75, DHaZZ Chmeľov 27,87
Hasičské Liga :
Ženy : Vyšná Šebastová 20,93, Bretejovce 22,09, Prešov 29,56, Kojatice 41,62
Muži : Brestov 15,06, Drienov 15,36, Hermanovce 15,56, Pušovce 16,16, Veľký Slivník 17,06, Bretejovce 17,49, Prešov 19,21, Vyšná Šebastová A 21,08, Kojatice 23,54,
Putovný pohár starostu obce získali ženy z Prešova.
Na záver podujatia ako vďaku za prácu dobrovoľných hasičov v prospech obce odovzdal starosta obce Viktorovi Baranovi Ďakovný list.

SOŠt Prešov –pre dhz

Dňa 23.júna 2017 sa v priestoroch strednej odbornej školy technickej na sídlisku III v Prešove konala už po tretí krát športová súťaž mladých hasičov a dorastu o pohár riaditeľa školy. Cieľom súťaže je pritiahnuť medzi dobrovoľných hasičov mladých ľudí, ktorí by boli základom pre rozšírenie radov dobrovoľných hasičov. Toto podujatia zaujalo aj niektoré školy na území mesta, kde sa nám zatiaľ veľmi nedarí pri zakladaní krúžkov mladých hasičov na základných školách. Jediný krúžok je zatiaľ na ZŠ Sibírska. Počas súťaže naši žiaci zaškolili aj žiakov zo ZŠ M.Nešpora a ZŠ Prostějovská, ktorí sa boli na súťaži pozrieť a možno to budú naši ďalší mladí hasiči.
Súťažilo sa v štafete 8x50 cik-cak pre mladých hasičov a dorast si zmeral sily v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou. Počítal sa lepší čas z dvoch pokusov. Aj keď počasie pred súťažou ohrozilo konanie podujatia, patrón hasičov sv.Florián stál pri mládeži a súťaž prebehla za výborných podmienok.
Dosiahnuté výsledky :
Štafeta 8x50m –krúžky mladých hasičov:
Dievčatá : Bystré 96,19, Kojatice 105,29
Chlapci : Víťaz 91,41, Bystré 94,18, Prešov 99,01, Hrabkov 99,81, Kojatice 112,45
Požiarny útok s vodou
Dorastenky : Svinia 22,28, Hubošovce 22,43, Lemešany 23,15, Chmiňany 25,37, Pušovce 29,70
Dorastenci : Ďačov 16,58, Bajerov II 16,92, Hubošovce 17,66, Chmiňany 18,36, SOŠt Prešov 3.ročník 18,47, Bajerov I 19,08, Bzenov 20,46, Hendrichovce I 21,84, Sedlice 22,58, Hendrichovce II,Lipovce a SOŠt Prešov 2. Ročník – neplatné obidva pokusy.


Obvodové kolo Ovčie.

Dňa 14. Mája sa konalo 1.obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Fričovce, Chminianska Nová Ves a Víťaz. Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete 8x50m cik-cak . Každé družstvo malo jeden pokus PÚ a štafety. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. Časy merané ručne.
Z každého družstva sa dvaja členovia mohli prihlásiť na prebor jednotlivca.
Výsledky :
Okrsok Fričovce:
Muži : šindliar 95,65, Hendrichovce 104,93, Bertotovce 106,84, Lipovce 117,64, Široké 127,87, Štefanovce 130,80
Okrsok Chminianska nová Ves :
Ženy: Chminianska Nová Ves NP+91,31
Muži : Hermanovce 105,69, Lažany 107,25, Chminianska Nová Ves I 111,58, Chminianska Nová Ves II 118,57, Kojatice 134,20, Ondrašovce 167,78
Okrsok Víťaz :
Ženy : Chmiňany 120,45,
Muži : Chmiňany 107,42, Ovčie 113,44, Víťaz 115,52, Križovany 122,68
[B]Prebor jednotlivca : III.VT
Damián Šimoňák Hermanovce 16,30, Erik Puliš Široké 17,40, Braňo Ledňák Víťaz 17,78, Juraj Andraščík Lipovce 17,99

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Ovcie_201 7

Stretnutie hasičov na Čergove

Pri príležitosti osláv dňa hasičov sa pri najvyššie postavenej soche patróna hasičov na Čergove stretli v nedeľu 7.mája 2017 už tradične hasiči a ich priaznivci z okresov Bardejov,Prešov a Sabinov,aby si uctili sv.Floriána,patrńa hasičov. Zúčastnených od stretnutia neodradilo ani mimoriadne nepriaznivé počasie.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Cergov_2017

Udelenie titulu " Zaslúžilý člen DPO SR "

Dňa 4.apríla 2017 sa v Žiline uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulu "Zaslúžilý člen DPO SR" ,počas ktorého bolo toto najvyššie ocenenie odovzdané aj členom našej UZO DPO ,p.Jurek Ján DHZ Bretejovce a P.Miškuf Cyril DHZ Chmiňany.
Oceneným srdečne blahoželáme.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zilina_2017

Kalendár pohárových súťaží ÚzO DPO SR Prešov

P. č. Presný názov súťaže – ročník Dátum a miesto konania Zodpovedný funkcionár, meno, kontakt
1. O pohár starostu obce – 5. ročník Trnkov 3. 6. 2017 Trnkov Anton Onofrej – 0918 186826
2. O pohár DHZ – Brestov 1. ročník 11. 6. 2017 Brestov Ing. František Pipka – 0917 565651
3. O pohár riaditeľa SOŠt – Prešov 2. ročník 23. 6. 2017 Prešov Jaroslav Tartaľ , tel. 0907594400
4. O pohár starostu obce –3. ročník 24. 6. 2017 Vyšná Šebastová Viktor Baran – 0905 372119
5. O pohár starostu obce –12. ročník 2. 7. 2017 Pušovce Ján Namešpetra – 0905 510096
6. Memoriál Emila Fottu – 3. ročník 5. 7. 2017 Široké Ing. Mgr. Silvia Kováčová – 0907 135138
7. O pohár DHZ – 4. ročník 5. 7. 2017 Nemcovce Marek Olejár – 0903611113
8. O pohár primátorky mesta Prešov 2. ročník 8. 7. 2017 Prešov Branislav Obal – 0905 866299
9. O putovný pohár obce - Ľubovec 7. ročník 8. 7. 2017 Ľubovec Ing. Matúš Marton – 0917 202607 Mgr. Matej Šarišský – 0905 385824
10. Čelovský pohár– 12. ročník 9. 7. 2017 Čelovce Viktor Kožlej – 0908 217464
11. O pohár starostu obce –18. ročník 9. 7. 2017 Župčany Ing. Jozef Kišš – 0907 981056
12. O pohár obce – 12. ročník Nočná súťaž 14. 7. 2017 Gregorovce Ján Semančík - 0903 172908
13. O pohár starostu obce - 7. ročník Kendický maratón 15. 7. 2017 Kendice František Potocký –0905 473713
14. O pohár starostu obce - 6. ročník 16. 7. 2017 Kojatice Michal Roba – 0908 342664
15. O pohár DHZ – 1. ročník Nočná súťaž – do kopca 22. 7. 2017 Lažany Nikodém Miškuf – 0944 123730
16. O pohár starostu obce – 7. ročník 23. 7. 2017 Chminianska Nová Ves Ľuboš Markuš – 0915 331642
P. č. Presný názov súťaže – ročník Dátum a miesto konania Zodpovedný funkcionár, meno Kontakt
17. O pohár starostu obce –16. ročník Nočná súťaž 28. 7. 2017 Terňa Marián Mikolaj – 0907 345113
18. O pohár starostu obce – 2. ročník 29. 7. 2017 Petrovany Róbert Kohlmayer – 0907 444356
19. O pohár starostu obce – 4. ročník 30. 7. 2017 Hermanovce Maroš Dugas - 0902 527 294
20. O pohár starostu obce –18. ročník 30. 7. 2017 Šarišské Bohdanovce Marta Kropková – 0948 555432
21. O putovný pohár ÚzO DPO SR - 10. ročník Súťaž PS - 8 6. 8. 2017 Hendrichovce ÚzO DPO SR - Mária Humeňanská - 0918 790369
22. O pohár starostu obce –11. ročník Súťaž do kopca 6. 8. 2017 Šar. Poruba Veronika Martonová – 0918 040735
23. O pohár starostu obce – 7. ročník 13. 8. 2017 Bertotovce Adrián Hric – 0915 042182
24. Memoriál C. Sabola – PS 8 Memoriál - V. Záhradníka – - rýchle sanie 20. 8. 2017 Lemešany Ing. Marek Angelovič -0904 838584
25. O pohár starostu obce – 10.ročník PS – 8 27. 8 .2017 Lipovce Jaroslav Sedlačko – 0907 589383
26. O pohár starostu obce –13. ročník 1. 9. 2017 Bretejovce Ing. Martin Slanina – 0915 853656
27. O putovný pohár Petiča –36. ročník 3. 9. 2017 Lipníky Ing. Ondrej Koločík – 0910 944788
28. Finále OHL O pohár starostu obce – 1. ročník 9. 9. 2017 Drienov Ľubomír Mitrik 0907 946650
29. Železný hasič – 1. ročník 23. 9. 2017 Prešov Branislav Obal - 0905 866299
30. Halová súťaž pre mladých hasičov - O pohár primátorky mesta Prešov - 14. ročník 13. 10. 2017 Prešov ÚzO DPO SR Prešov – 0918 790369

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽÍ:
I. OBVODOVÉ SÚŤAŽE
14. máj 2017 o 12 .30 hod. Ovčie - futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Chminianska Nová Ves, Fričovce a Víťaz
21. máj 2017 o 12 .30 hod. - Lemešany - futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Mirkovce, Lemešany a Kokošovce
28. máj 2017 o 13.00 hod. – Suchá Dolina – futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Rokycany a Sedlice
4. jún 2017 o 12.30 hod. – Fintice – futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Fintice, Terňa, Prešov a Lipníky

II. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ DHZ A HASIČSKÉHO DORASTU
11. jún 2017 o 10,00 hod. – Kojatice - futbalové ihrisko
Okresnej súťaže DHZ sa zúčastnia - víťazi obvodových súťaži /z každého okrsku/ + 5 ďalšie najlepšie HD mužov a 3 HD žien z celého okresu.
Územnej súťaže hasičského dorastu sa zúčastnia - prihlásené HD - dorastencov a dorasteniek
Súťažiť sa bude v disciplínach: PÚ s vodou – 1 pokus
Štafeta 8x50m /oval/

III. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ MUŽOV NAD 35 ROKOV, ŽIEN NAD 30 ROKOV
18. jún 2017 o 13.00 hod. - Pušovce – futbalové ihrisko
IV. SÚŤAŽE PRE MLADÝCH HASIČOV
26. máj 2017 Územné kolo hry Plameň Sedlice
13. október 2017 – Halová súťaž - 14. roč. - O putovný pohár primátorky mesta Prešov
Prešov, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej

V. TORYSKÝ POHÁR – 3. ročník - 23. 9. 2017 Torysa

VI. SÚŤAZE DHZ V RÁMCI KRAJA
26. 8. 2017 – 25. ročník - Šarišský pohár Hrabkov
23. 9. 2017 – 16. ročník Finále VHL Spišské Bystré